Kadrola?ma yarg?ya tak?ld?

E?itim Sen Adana ?ubesi, yapt?klar? itiraz sonucunda Milli E?itim Bakanl???n?n y?netici atamalar? ile karar?n?n ge?erlili?ini kaybetti?ini dile getirdi. E?itim Sen Adana Ba?kan? G?ven Bo?a 13 Nisan 2007?de Resmi Gazete?de...


E?itim Sen Adana ?ubesi, yapt?klar? itiraz sonucunda Milli E?itim Bakanl???n?n y?netici atamalar? ile karar?n?n ge?erlili?ini kaybetti?ini dile getirdi. E?itim Sen Adana Ba?kan? G?ven Bo?a 13 Nisan 2007?de Resmi Gazete?de ?E?itim Kurumlar? Y?neticilerinin Atama Y?netmeli?i? yay?nland???n? hat?rlatarak, ?Bu y?netmelik y?netici atamalar?nda uygulanmas? gereken objektif kriterleri ortadan kald?rmakta ve kay?rmayla kadrola?man?n ?n?n? a?maktayd?. Sendikam?z?n yapt??? ba?vuru sonucunda Dan??tay y?r?tmeyi durdurma karar? verdi? dedi.(Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net