Putin?in ba?bakan aday? ?a??rtt?

Rusya?da ?nceki g?n Mikhail Fradkov ba?bakanl???ndaki kabinenin istifas?n? kabul eden Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, ba?bakanl?k g?revine mali su?lar? soru?turma komisyonunun ba?kan? Victor Zubkov?u aday g?sterdi.


Rusya?da ?nceki g?n Mikhail Fradkov ba?bakanl???ndaki kabinenin istifas?n? kabul eden Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, ba?bakanl?k g?revine mali su?lar? soru?turma komisyonunun ba?kan? Victor Zubkov?u aday g?sterdi. Karar ?lkede s?rprizle kar??lan?rken, atama; g?rev s?resi gelecek y?l dolan Putin?in halefinin kim olaca??na ili?kin tart??malar? da alevlendirdi. Fradkov?un istifas?n?n ard?ndan Putin?in iki ba?bakan yard?mc?s?ndan birini aday g?sterebilece?i beklentisi vard?. Her iki ba?bakan yard?mc?s?; Sergei ?vanov ve Dimitri Medyedev de, gelecek y?l yap?lacak ba?kanl?k se?imlerinde en ?ansl? iki aday olarak g?r?l?yor. Parlamento?nun alt kanad? Duma?n?n Zubkov?un ba?bakanl???n? bug?n oylamas? bekleniyor. Eski Ba?bakan Fradkov, ??yakla?an ?nemli siyasi geli?meleri?? gerek?e g?stererek istifas?n? sunmu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net