Tunceli?deki orman yang?nlar?na tepki

Tunceli?nin Ovac?k ve Hozat il?elerinde operasyonlar s?ras?nda ??kan yang?nlar devam ederken, Tunceli Dernekleri Federasyonu(TUDEF), yang?nlar kar??s?nda sessiz kalan ?evre ?rg?tlerine tepki g?sterdi.


Tunceli?nin Ovac?k ve Hozat il?elerinde operasyonlar s?ras?nda ??kan yang?nlar devam ederken, Tunceli Dernekleri Federasyonu(TUDEF), yang?nlar kar??s?nda sessiz kalan ?evre ?rg?tlerine tepki g?sterdi.
?stanbul Makina M?hendisleri Odas??nda bas?n toplant?s? d?zenleyen TUDEF Genel Sekreteri Ali R?za Bilir, ormanlar?n ate?e verilmesinin saniye saniye g?r?nt?lendi?ini anlatt?. Bilir, b?lgedeki orman yang?nlar?na ?ter?rle m?cadele?nin gerek?e yap?ld???n? kaydetti. Bilir, orman yang?nlar?n?n onar?lamayacak do?al, ekonomik ve toplumsal y?k?mlara yol a?aca??n? vurgulad?. Orman Bakanl??? ve Orman Genel M?d?rl????n?n tedbirler almas? gerekti?i yerde yang?nlara seyirci kald???na dikkat ?eken Bilir, ?lke genelinde orman alanlar?n?n korunmas? ve yang?nlara kar?? gerekli ?al??malar y?r?ten kurumlar?n sessiz kalmas?n? da ele?tirdi.
Bilir, kamuoyunu duyarl? olmaya ?a??rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net