G?NL?K

 • Bay Fatih Terim, iki mezar kaz?lmas?n? buyurunca?
  ?svi?re ma??n? an?msad?k.
  Ger?i Fatih Bey?in o g?nk? ?Futbolcular h?cum! Hedefiniz ?svi?reliler?


  Bay Fatih Terim, iki mezar kaz?lmas?n? buyurunca?
  ?svi?re ma??n? an?msad?k.
  Ger?i Fatih Bey?in o g?nk? ?Futbolcular h?cum! Hedefiniz ?svi?reliler? ba?laml? emrinin saha i?i versiyonuna iki mezar da yetmezdi ya?
  Bir nevi toplu imha hareketine tevess?l gibiydi vaziyet!
  Filmin devam? soyunma odalar? koridorlar?nda s?rm??t?.
  Manzara bir nevi meydan muhaberesi niteli?indeydi.
  Bu bak?mdan yeni anayasaya;
  Futbolun futbol oldu?u?
  Meydan muharebesi olmad??? bab?nda bir h?k?m konulmaz m? acaba?
  Hatta alt madde olarak da?
  Futbol sahas?nda iki kale olaca???
  ?ki mezar olamayaca???
  Mezarl?k ba??ml?lar?n stadyumlara de?il?
  Karacaahmet mevkiine gitmesinin faydal? olaca?? h?km? de konulsa?
  Gayet fayda sa?lar kan?m?zca!
  ??nk?, hani sak?z gibi ?i?nenir ya;
  ?Spor, futbol karde?liktir? falan diye.
  ?Spor, mezarl?kt?r?
  Bak?n uymuyor i?te!
  Yine de T?rkiye?ye ?zg?n garabetler var kar??m?zda.
  ?svi?re ma??nda sahay? meydan muharebesine ?evirenler; Komutan Fatih ve yard?mc?lar??
  Ve Emre ba?ta olmak ?zere birka? futbolcu.
  Federasyon ise Macaristan ma?? i?in seyirciye uyar? yap?yor;
  ??svi?re ma??ndaki vaziyet tekrarlanmas?n? diyor!
  Oysa ?svi?re ma??nda seyirciler olaylara kar??mam??t?!
  ***
  Allah?tan seyircilerin akl? ba??nda.
  Federasyona uymuyor.
  ?svi?re ma??ndaki gibi davran?yor, sahada avc?l?k yapm?yor!
  Aradan onca zaman ge?mi??
  Ma? ba?l?yor.
  Hakem, k?yak yap?p Macar oyuncuyu sahadan at?yor?
  Fatih Bey, yine de hakeme y?r?yor?
  Hakem de ?a?k?n.
  ?Macar oyuncuyu att?m? diyor!
  Yani Fatih Bey, ar?zal? makine gibi;
  Herhalde, ?Bu iki k?rm?z? kartl?k harekettir? demeye getirip, at?lan oyuncunun yan?nda bir adet de bonusunu istiyor!
  Sonra gol geliyor.
  Bir de bak?yoruz Fatih Bey?in yumru?u, yard?mc?s? M?fit Hoca?n?n surat?na do?ru kalk?yor!
  Tamam diyoruz, Fatih Bey ders verecek!
  Sadece ?u anla??lm?yor:
  Milli tak?m gol at?nca neden Fatih Bey, M?fit Hoca?ya yumruk indirmeye kalk?yor?
  Neyse ki son anda, yumruk eksik te?ebb?s olarak yar?m kal?yor!
  Hay?r kalm?yor.
  Ma? sonu Emre, yar?m kalan yumru?u tamaml?yor!
  Mesaj al?n?yor;
  Milli ma? m? var?..
  Kaz?n mezarlar?, Fatih Bey geliyor!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net