16 Eylül 2007 00:00

Haz?rlanan taslak sermayenin

AKP?nin ?sivil anayasa giri?imi? diye adland?rd??? s?reci kendi politikalar? do?rultusunda s?rd?rmesi tepkilere neden oluyor. Anayasa tart??malar?nda, T?rkiyelilik kavram?, K?rt?e e?itim sorunu, t?rban sorunu, Y?K??n kald?r?lmas? gibi konular en ?ok tart???lan konular olarak dikkat ?ekiyor

Paylaş

AKP?nin ?sivil anayasa giri?imi? diye adland?rd??? s?reci kendi politikalar? do?rultusunda s?rd?rmesi tepkilere neden oluyor. Anayasa tart??malar?nda, T?rkiyelilik kavram?, K?rt?e e?itim sorunu, t?rban sorunu, Y?K??n kald?r?lmas? gibi konular en ?ok tart???lan konular olarak dikkat ?ekiyor. Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Fuat Ercan ve Prof. Dr. Mehmet T?rkay, AKP?nin haz?rlad??? anayasa tasla??n? de?erlendirdi.
AKP?yi ciddiye alam?yorum
T?rkiye?nin kesinlikle yeni bir anayasaya ihtiyac? oldu?unu s?yleyen Prof. Dr. Korkut Boratav, ?AKP?nin sivil anayasa giri?iminde ciddiyet g?remiyorum. AKP h?k?meti daha g?reve ba?lamadan, gizli kapakl? bir anayasa tasla?? haz?rl???na giri?mi?tir? dedi.
Anayasan?n alelacele ve bir tepki anayasas? olarak haz?rland???n? kaydeden Boratav, b?yle bir anayasa giri?imini ciddiye alamad???n? s?yledi. Yeni anayasa haz?rl?klar? konusunda ciddi kayg?lar?n?n oldu?unu belirterek, h?k?metten Kurucu Meclisin kurulmas? i?in yasal d?zenlemelere gitmesini isteyen Boratav, ?Bana g?re en sivil anayasa haz?rlan?? bi?imi itibariyle de?il ama kurumlar? ve d?zenleme mant??? bak?m?ndan 61 Anayasas??d?r. T?rkiye toplumunun 80 y?ll?k ge?mi?i boyunca ya?ad??? en demokratik d?neminin anayasas?d?r. Demokratik kitle ?rg?tlerinin i?eri?ine katk? yapabilecek ?ekilde, herkesle g?r???l?r? diye konu?tu.
Demokratik anayasa ??kmaz
Prof. Dr. Fuat Ercan da, ?AKP?nin haz?rlad??? bu anayasa sermayenin taleplerine g?re ?ekillenecek olan bir anayasad?r? dedi.
?Sivil toplum ?rg?tlerinin, ?niversitelerin g?r??lerinin al?nmad???, halk?n kat?l?m?n?n sa?lanmad??? bir anayasa haz?rlan?yor. B?yle bir s?re?ten ?demokratik bir anayasa?n?n ortaya ??kaca??n? d???nm?yorum? diyen Ercan, as?l tehlikenin AKP?nin kendini demokrasi savunucusu olarak g?stermesinin ve bunda da ba?ar?l? olmas?n?n oldu?unu kaydetti.
D?n???m yap?sal oluyor
Prof. Dr. Mehmet T?rkay da, anayasa giri?imiyle T?rkiye?deki 80 y?ll?k kapitalist d?n???m?n yap?sal hale getirilmek istendi?ini s?yledi. T?rkay, ?Mevcut kapitalizmin, birikimin geldi?i noktada ortaya ??karaca?? yeni ihtiya?lar ancak b?yle bir s?re?te yap?sal hale gelebilir. Yeni anayasan?n haz?rlanmas?na ihtiya? duyulan esas sebep AKP?nin ?srarla vurgulad??? demokratikle?me ihtiyac? de?il, budur? diye konu?tu. (?zmir/D?HA)
Mustafa Ayd?n
ÖNCEKİ HABER

BA?YAZI

SONRAKİ HABER

Ertuğrul Kürkçü'ye 2 yıl hapis cezası verildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa