??i?ek ?lkesi?nin galas? Tunceli?de yap?ld?

Tunceli?nin tarihi, k?lt?rel ve do?al g?zelliklerini konu eden ?Dersim Ba?e?mezlik ve ?i?ek ?lkesi? adl? belgeselin galas? Belediye Konferans Salonu?nda yap?ld?


Tunceli?nin tarihi, k?lt?rel ve do?al g?zelliklerini konu eden ?Dersim Ba?e?mezlik ve ?i?ek ?lkesi? adl? belgeselin galas? Belediye Konferans Salonu?nda yap?ld?. Galaya DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil ile ?e?itli demokratik kitle ?rg?t? ile siyasi parti temsilcileri kat?ld?. Galada konu?an DTP Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, Tunceli?de do?an?n h?la tahrip edildi?ine dikkat ?ekerek, ?Bir ge?mi? zaman?n? g?rd?k ve ?imdiki zamana bak?yoruz; arada fark var. Do?am?z tahrip ediliyor. Bu nedenledir ki bu tip belgeler daha ?ok olmal?d?r. Sanat ve siyaset ile Dersim halk? kendi gelece?ini olu?turmal? ve olu?turacakt?r? dedi. Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil ise en b?y?k s?k?nt?n?n sanat, edebiyat ve k?lt?rel alan?ndaki ?retimden yana oldu?unu belirtti. EMEP ?l Ba?kan? H?seyin Tun? ise, b?lgenin iki temel sorunu oldu?unu belirterek, ?Egemenler taraf?ndan Tunceli farkl? tan?t?l?yor bas?nda ve ?e?itli yerlerde. Bu belgesel bu b?lgenin ger?ek y?z?n? g?sterecektir? ?eklinde konu?tu. Belgeselin yap?mc?s? ve y?netmeni Kemal ?zer, amac?n?n ?1938 Katliam??ndan yara alm?? insanlar?n ac?lar?n? unutmad?klar?n? ve Tunceli?nin tarihini ve de?erlerini bu belgesel ile anlatmak oldu?unu ifade etti. ?zer, ?38 d?nemini anlatan ki?ilerin anlat?mlar?na yer verilmi?ti fakat K?lt?r Bakanl??? taraf?ndan ??kar?ld?? diyerek, bu durumun belgesel i?in b?y?k bir eksiklik oldu?unu s?yledi. Belgeseli olu?tururken ?zellikle maddi zorluklar nedeniyle s?k?nt? ya?ad?klar?n? dile getiren ?zer, ?Belki bu s?k?nt? olmasayd? 4 y?ll?k bu ?al??ma daha g?zel olurdu? dedi. ?zer, belgeselin Avrupa ba?ta olmak ?zere bir?ok yerde g?sterime girmesini sa?layacaklar?n? kaydetti. (Tunceli/EVRENSEL)
www.evrensel.net