ABAK?S

 • MSN Messenger??n 7.5 s?r?m?n? kullananlar ge?ti?imiz hafta i?inde Microsoft?un ufak bir s?prizi ile kar??la?t?lar: MSN Messenger 7.5 ile oturum a?maya ?al??t?klar?nda, ?Daha yeni bir s?r?m var.


  MSN Messenger??n 7.5 s?r?m?n? kullananlar ge?ti?imiz hafta i?inde Microsoft?un ufak bir s?prizi ile kar??la?t?lar: MSN Messenger 7.5 ile oturum a?maya ?al??t?klar?nda, ?Daha yeni bir s?r?m var. Devam edebilmeniz i?in yeni s?r?m? y?klemeniz gerekir. Bunu ?imdi yapmak istiyor musunuz? sorusunun alt?nda ?Evet?, ?Hay?r? se?enekleri ile ?Tamam?, ?Yenilikler? butonlar? bulunan bir pencere ile kar??la?t?lar. ?Hay?r? se?ene?i i?aretlendi?inde MSN?de oturum a?mak m?mk?n olmad???ndan pek ?ok ki?i ?Evet? se?ene?ini i?aretleyerek Windows Live Messenger?? y?klemek zorunda kald?.
  ?ncellikle Windows Live Messenger?? MSN Messenger 7.5?le kar??la?t?ral?m. Live Messenger, MSN Messenger 7.5?e g?re daha fazla sistem kayna?? kullan?yor. Bu da ?zellikle orta veya d???k ?zellikli bilgisayarlarda ?ok say?da konu?ma penceresi a??ld???nda bilgisayar?n fazlas?yla hantalla?mas?na yol a??yor.
  Live Messenger ile dosya yollama ve alma i?leminde de?i?iklik yap?larak payla??m klas?r? sistemine ge?ildi. Payla??m klas?r?n?ze att???n?z dosyalar? izin verdi?iniz kullan?c?lar her zaman g?rebiliyor. MSN Messenger 7.5?te sadece irtibat listesinin oldu?u pencerede yer alan reklamlar, Windows Live Messenger?da konu?ma pencerelerine kadar gelmi?. Yani Microsoft Live Messenger kulland???n?z s?rece, isteseniz de istemeseniz de s?rekli bir reklam bombard?man?na maruz kal?yorsunuz. ?zellikle performans ve reklam g?sterimi konular? g?z ?n?nde bulunduruldu?unda, Windows Live Messenger mant?kl? bir tercih olmaktan ??k?yor. MSN Messenger 7.5?i kullanmam?z? da Microsoft yasaklad???na g?re yap?lacak ?ok bir ?ey yokmu? gibi g?z?k?yor. Tam da bu anda devreye mor g?vercin ?Pidgin? giriyor.
  Pidgin, Windows ve Linux i?in bir an?nda mesajla?ma (IM-instant messaging) program?. Pidgin?in en ?nemli ?zelli?i, ayn? anda MSN, Yahoo! , Google Talk, ICQ, AIM ve daha bir?ok IM a??na, birden fazla hesapla ba?lanmay? olanakl? k?lmas?. Yani ayn? anda hem MSN hesaplar?n?z? hem de Google Talk hesaplar?n?z? Pidgin?den a?abilirsiniz. Ayr?ca i?inde reklam olmamas?, Windows Live Messenger?dan daha az sistem kayna?? kullanmas? da cabas?.
  http://www.pidgin.im/ adresine girerek ?Download Pidgin 2.2.0? linkine t?klayal?m. Gelen sayfadan i?letim sistemimizi se?ti?imizde, i?letim sistemimize uygun ?Pidgin? versiyonu i?in indirme linki ??kacak. ??kan ?Download Pidgin 2.2.0? linkine t?klayarak indirme i?lemini ba?latal?m. ?ndirdi?imiz ?pidgin-2.2.0.exe? dosyas?n? ?al??t?rarak kurulumu ba?latal?m. Kurulumu ?Run Pidgin now? se?ene?ini i?aretlemeden bitirelim. Ard?ndan bilgisayar?ma sa? t?klayarak ?zellikler penceresini a?al?m. Geli?mi? sekmesinde ?Ortam De?i?kenleri? butonuna t?klayal?m. Sistem de?i?kenleri ba?l???n?n alt?ndaki (D?KKAT : kullan?c? de?i?kenleri de?il) ?Yeni? butonuna t?klayal?m. ?De?i?ken Ad?? k?sm?na ?PIDGINLANG? (b?y?k harfle ve t?rnak i?aretleri olmadan); ?De?i?ken De?eri? k?sm?na T?rk?e i?in ?tr?, K?rt?e i?in ?ku? (k???k harfle ve t?rnak i?aretleri olmadan) yazal?m. Dil ayar?n? yapt???m?za g?re art?k Pidgin?i ?al??t?rabiliriz.
  Pidgin?i ?al??t?r?p ?Hesaplar>Ekle/D?zenle? men?s?nde ekle butonuna basal?m. Hesap ekleme penceresinde Protokol k?sm?ndan MSN?i (di?er IM a?lar? i?in uygun protokol se?ilmeli) se?elim. Kay?tl? isim k?sm?na MSN Messenger?a verdi?imiz kullan?c? ismimizi yazal?m. Yerel isim k?sm?na di?er kullan?c?lar?n g?rece?i ismimizi yazal?m. Kaydet butonuna basal?m. Kaydeder kaydetmez Pidgin bizden ba?lant? i?in ?ifremizi isteyecek. ?ifremizi verelim ve e?er ?ifremizi kaydetmek istiyorsak ?parolay? kaydet? se?ene?ine t?klay?p ?hesaplar? penceresini kapatal?m.
  Daha fazla hesap eklemek istersek bunu hesaplar penceresini kullanarak yapabiliriz. ?Ki?i Listesi? penceresinde en alttaki butondan durumumuzu (?evrimi?i, Me?gul vb. ), durumumuzun hemen sa??ndaki resim ikonundan da ki?isel resmimizi ayarlayabiliriz. Dosya aktar?m? yaparken ?Ctrl+T? ile ya da ?Ara?lar>Dosya Aktar?m?? men?s?nden aktar?m?n ne durumda oldu?unu g?rebiliriz.
  Haftaya Pidgin?in eklentilerini ve ayr?nt?lar?n? anlataca??m. ?imdilik iyi sohbetler.
  ...
  AMD?den ger?ek 4 ?ekirdek: Opteron

  AMD, d?nyada ?imdiye kadar tasarlanm?? ve ?retilmi? olan en geli?mi? x86 i?lemci ve ilk do?al x86 d?rt ?ekirdekli mikro i?lemci olan Quad-Core AMD OpteronTM i?lemciyi tan?tt?.
  AMD?nin Y?netim Kurulu Ba?kan? ve Genel M?d?r? Hector Ruiz, tan?t?mda ?unlar? s?yledi: ?AMD, end?striyel bilgi i?lem ile ilgili beklentileri tekrar y?kseltirken, mikroi?lemci sekt?r?nde b?y?k d?n?m noktalar?ndan biri ya?an?yor. G?n?m?z?n Quad-Core AMD Opteron i?lemci i?eren yeni nesil veri i?leme ??z?mlerini tasarlamak amac?yla m??terilerimiz ve ortaklar?m?z ile birlikte ?al??t?k. Quad-Core AMD Opteron i?lemci performas, enerji verimlili?i, sanalla?t?rma ve yat?r?m koruma bak?m?ndan d?rt a??dan kazan?l?. M??terilerin ilk tepkileri ?ok olumlu.?
  ?imdiden HP, IBM, Sun Microsystems, Dell, Appro, Egenara, Gateway, Rackable Systems, Supermicro ve Verari gibi pek ?ok ?retici, Quad-Core AMD Opteron i?lemci tabanl? sistemlerini duyurdular.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net