Bakanlar Kurulu topland?

Bakanlar Kurulu, Ba?bakan Erdo?an ba?kanl???nda topland?. Ba?bakanl?k Merkez Bina?da d?n saat 13.30?da ba?layan kurul toplant?s?nda memur maa? zamlar?, Ba?bakan Erdo?an??n ABD gezisi,...


Bakanlar Kurulu, Ba?bakan Erdo?an ba?kanl???nda topland?. Ba?bakanl?k Merkez Bina?da d?n saat 13.30?da ba?layan kurul toplant?s?nda memur maa? zamlar?, Ba?bakan Erdo?an??n ABD gezisi, anayasa tasla?? ve di?er konular?n ele al?nmas? bekleniyor.
Kurul?da ayr?ca AB ?yelik s?recine ili?kin geli?meler de?erlendirilecek. Gazetemiz yay?na haz?rland??? saatlerde toplant? s?r?yordu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net