Huzur ortam? sa?lanmal?

Bar???n ve demokrasinin olmas? tamamen insanl???n d???ncesine sayg? ile ger?ekle?ir. Bu sa?land??? zaman T?rkiye huzur bulur. T?rkiye?de demokrasi ve adalet anlay??? huzuru sa?layabilir.


Bar???n ve demokrasinin olmas? tamamen insanl???n d???ncesine sayg? ile ger?ekle?ir. Bu sa?land??? zaman T?rkiye huzur bulur. T?rkiye?de demokrasi ve adalet anlay??? huzuru sa?layabilir.
Bence T?rkiye art?k huzuru ve refah? sa?layacak durumdad?r. K?rt sorunu k?lt?rel ve di?er y?nlerden demokratik bir y?ntemle ??z?me kavu?abilir. Art?k b?t?n sorunlar? diyalog yoluyla uzla?arak b?t?n halka ?a?r?da bulunarak ??zebiliriz.
Siyasi karalar?n al?nd??? mecliste ilk ?nce insan haklar?n?n korunmas? alt?na al?nmas? gerekir. ?nsan?n ne olursa olsun insanca ve onurlu bir ?ekilde ya?ama hakk? vard?r. Mazlumu ezen kim olursa olsun zalimden fark? yoktur.
Bu toprakta farkl? milletlerden olu?mu? bir T?rkiye vard?r bu T?rkiye i?indeki insan?yla diyalog kurarak bir ?eyi elde edebilir. Ben bir K?rt genci olarak b?t?n insanlara sesleniyorum art?k T?rkiye?de huzur ortam? meydana getirelim
Yunus Ekici (Elmada?/ANKARA)
www.evrensel.net