Din dersine ikinci muafiyet karar?

AKP?nin haz?rlad??? anayasa tasla??nda, Din K?lt?r? ve Ahlak Bilgisi dersi mevcudiyetini korurken, ?zmir 1. ?dare Mahkemesi, ?dini inan? ?zg?rl???? gerek?esiyle bir ??renciyi bu dersten muaf tuttu.


AKP?nin haz?rlad??? anayasa tasla??nda, Din K?lt?r? ve Ahlak Bilgisi dersi mevcudiyetini korurken, ?zmir 1. ?dare Mahkemesi, ?dini inan? ?zg?rl???? gerek?esiyle bir ??renciyi bu dersten muaf tuttu.
?zmir- Narl?dere TAKEV ?zel ?lk??retim Okulu 5. s?n?f ??rencisi ?dil T?rkay??n velileri L?tfi T?rkay ve Zeyda Ural T?rkay, k?zlar?n?n bu dersten muaf tutulmas? i?in mahkemeye ba?vurmu?tu. Ge?ti?imiz g?nlerde sonu?lanan davadan, T?rkay??n bu dersten muaf tutulmas? karar? ??kt?.
?Alevilerin ???l???n? duymuyorlar?
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Genel Ba?kan? Kaz?m Gen?, yarg?n?n art?k zorunlu din derslerinin temel hak ve ?zg?rl?kler ile Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?ne ayk?r? oldu?u y?n?nde kararlar verdi?ine i?aret etti. T?rkay ailesinin de avukat? olan Gen?, ?Tam da bu noktada, bug?nlerde gizli olarak yap?lan anayasa tasla??nda zorunlu din dersinin korunmak istenmesi, Alevilerin ???l???n? duymamakt?r? dedi.
Gen? d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, bu dersin zorunlu olarak okutulmas?n?n, ?laiklik? ve ?e?itlik? ilkelerine ayk?r? oldu?una dikkat ?ekerek, zorunlu din derslerine kar?? t?m Alevileri dava a?maya davet etti. Gazetelerden ??rendikleri kadar?yla anayasa tasla??nda, din e?itimi alt?nda se?meli bir ders konulaca??n? ifade eden Gen?, ?Bu tehlikeli bir oyundur. Bunun alt yap?s? T?rkiye?de yoktur? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net