Dikkat: Okullar obezite riskini art?r?yor

Okullar?n a??lmas?yla ??rencilerin b?y?k ?o?unlu?unun kantinlerde hamburger, tost, k?zarm?? patates, cips, gazl?-?ekerli i?ecekler gibi besinleri t?ketmeleri ?ocukluk d?nemindeki ?i?manl?k (obezite) riskini art?r?yor.


Okullar?n a??lmas?yla ??rencilerin b?y?k ?o?unlu?unun kantinlerde hamburger, tost, k?zarm?? patates, cips, gazl?-?ekerli i?ecekler gibi besinleri t?ketmeleri ?ocukluk d?nemindeki ?i?manl?k (obezite) riskini art?r?yor.
T?ketici Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ali ?etin?in yapt??? yaz?l? a??klamaya g?re, ailede ve okulda beslenme ile ilgili yetersiz bilgi verilmesi, ??rencilerin ?o?unun kantinlerde hamburger, tost, k?zarm?? patates, cips, gazl?-?ekerli i?ecekler gibi ?eker, ya? ve karbonhidrat? y?ksek olan besinleri t?ketmelerine neden oluyor. ??rencilerin bu bi?imde vitamin ve kalsiyumdan yoksun beslenmeleri, b?y?me ve geli?melerini olumsuz y?nde etkiliyor.
Yemek servisi olan okullardaki yemeklerin ?ocuklar taraf?ndan sevilmemesi veya ucuz olsun diye kalitesiz yemeklerin verilmesinin de ?ocuklar? kantine y?neltti?ini belirten ?etin, bu beslenme ?eklinin ?zellikle ?ocukluk d?nemindeki obezite riskini art?rd???n? ifade etti.
?etin, okullar?n a??lmas?yla ?ocuklar?n beslenmesinde temel de?i?ikli?in kahvalt? yapmamak oldu?unu hat?rlat?rken, kahvalt?n?n gece a?l???n? takip etmesi nedeniyle biten enerjinin tekrar al?nabilmesi i?in en ?nemli ???n oldu?unu vurgulad?. Ara?t?rmalarda, kahvalt? yapan ?ocu?un s?n?f i?inde daha ba?ar?l?, problem ??zme yetene?inin di?erlerine g?re daha geli?mi?, kavrama yetene?inin de daha iyi oldu?unun g?zlendi?ini belirten ?etin, kahvalt? yapmayan ?ocuklar?n obeziteye daha yatk?n olduklar?n?n da belirlendi?ini ifade etti.
?Okullara kolal? i?ecek sokulmas?n?
Ba?ta aileler ve okul aile birliklerine ?nemli g?revler d??t???n? belirten T?ketici Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? ?etin, a??klamas?nda ??rencilerin sa?l?kl? beslenmeleri konusunda ?u uyar?larda bulundu:
??ocu?unuzu kahvalt? yapmadan okula g?ndermeyin. Kantinler mutlaka i?erik ve hijyen a??s?ndan s?k? denetlenmeli. G?da denetimiyle ilgili Tar?m ve K?yi?leri Bakanl??? ile belediyeler, okul kantinlerini periyodik olarak denetlemeli. Okullara kolal? i?ecekler sokulmamal?. Yemek servisi yap?lan okullarda yemek al?nan yemek fabrikalar? ve okuldaki mutfak-yemek salonlar? hijyen a??s?ndan s?k? ve s?rekli denetime tabi tutulmal?.? (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net