Yard?m kuyru?u ?ileye d?n??t?

Bayrampa?a Belediyesi, yoksul ailelerde okuyan d?rt ?ocuktan birine burs kayd? ve ayn? zamanda k?m?r ve erzak yard?mlar? yapaca??n? duyurunca, belediyenin ?n? kay?t yapt?rmak isteyenlerle doldu ta?t?.


Bayrampa?a Belediyesi, yoksul ailelerde okuyan d?rt ?ocuktan birine burs kayd? ve ayn? zamanda k?m?r ve erzak yard?mlar? yapaca??n? duyurunca, belediyenin ?n? kay?t yapt?rmak isteyenlerle doldu ta?t?. Sabah?n erken saatlerinde belediyenin ?n?ne ak?n edenler nedeniyle belediyenin ?n?nde ad?m atacak yer kalmad?.
Sabah 08.00?de ba?lamas? gereken kay?t i?lemleri, 3 saat gecikme ile ba?lay?nca kalabal?k daha da artt?. Kay?t i?lemleri halk i?in bir i?kenceye d?n??t?.
Kay?t i?lemleri i?in gelenlerin ?o?unlu?unu kad?nlar ve ?ocuklar olu?tururken, ya?anan izdihamda belediyenin merdiven korkuluklar?nda bir?ok kad?n ve ?ocuk d??me tehlikesi ya?ad?. Ancak belediye yetkilileri, hi?bir tedbir almad??? gibi bu tehlikeleri g?rmezden geldi. Belediyede g?rev yapan g?venlik g?revlileri ve belediye yetkilileri, ya?anan izdiham nedeniyle s?k s?k bekleyenlere hakaret ederken bir kad?n, g?revlilerin h??m?ndan kurtulamayarak tartakland?. Bunun ?zerine bir s?re kad?nlar ve belediye yetkilileri aras?nda tart??ma ya?and?.
Bay?lanlar oldu
Yard?mlar i?in kay?t yapt?rmaya gelenler saatlerce s?ra beklediklerini, buna ra?men gerekli i?lemleri ger?ekle?tiremediklerini ifade ettiler. Uzun s?ren i?lemler nedeniyle kay?t yapt?ramayan halk, belediyeyi alk??larla protesto etti. Alk??l? protestodan sonra belediye yetkilileri, gruplar halinde bekleyenleri i?eriye almaya ba?lad?. Bu s?rada i?eri giren kad?nlardan biri, ??kan izdihamdan dolay? bay?ld?.
Annesiyle birlikte kay?t yapt?rmaya gelen meslek lisesi birinci s?n?f ??rencisi Erdem ?zen, babas?n?n tekstil i??isi oldu?unu, ailesinin maddi durumunun k?t? olmas? nedeniyle kay?t yapt?rmaya geldi?ini, ancak kalabal?k nedeniyle yapt?ramad???n? s?yledi. ?smini vermek istemeyen bir kad?nsa sinir hastas? oldu?u i?in ?al??amad???n?, e?inin de ast?m hastas? oldu?u i?in i?ten at?ld???n? dile getirdi. Burs i?in kay?t i?lemlerinin be? g?n s?rece?i belirtiliyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Deniz Boylu
www.evrensel.net