G?n????? ma?azas?ndan yoksul ??rencilere destek

Diyarbak?r??n Ba?lar semtinde bulunan G?n????? Yard?mla?ma ve Dayan??ma Ma?azas? ?u s?ralar hayli hareketli. Yoksul aileler, ?ocuklar?n?n ?nl?k, ?anta ve ayakkab? gibi ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in ma?azadan destek al?yor.


Diyarbak?r??n Ba?lar semtinde bulunan G?n????? Yard?mla?ma ve Dayan??ma Ma?azas? ?u s?ralar hayli hareketli. Yoksul aileler, ?ocuklar?n?n ?nl?k, ?anta ve ayakkab? gibi ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in ma?azadan destek al?yor. Ba?lar Belediyesi taraf?ndan kurulan G?n????? ma?azas?, yoksul ailelere ?cretsiz olarak e?ya yard?m?nda bulunuyor.
Bu y?l yard?ma muhta? 2 bin ?ocuk belirleyen G?n????? ma?azas?, ilk??retime ba?layan ??rencilere ?nl?k, ?anta ve ayakkab? yard?m? yapt?. Ma?aza, orta ve lise d?zeyinde ??renim g?ren 700 ??renciye ceket, g?mlek ve pantolon yard?m? yaparken, 6 bin 500 adet de ?anta da??tt?.
?ocu?unun ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in ma?azaya gelen M?zeyyen Kaya, e?inin sakat ve ?al??amaz durumda oldu?unu anlat?yor. Ailenin hi? ?al??an? olmad???n? belirten Kaya, ??ocuklar?m i?in ?nl?k, yakal?k ve ?anta almaya geldim? dedi.
7 ?ocu?u oldu?unu ve bunlardan 4?n?n okula gitti?ini ifade eden Kaya, ?Ben okula gidemedim. ?ok ?ektim ama ?ocuklar?m? okutmak i?in elimden geleni yap?yorum. Evde buzdolab?m bile yok, zaten ev de benim de?il? s?zleriyle i?inde bulunduklar? s?k?nt?y? anlatt?.
Han?m Polat da di?er kad?nlar gibi s?raya girerek ?ocuklar? i?in k?yafet almaya gelmi?.
?4 ?ocu?um var ve hepsi de okuyor? diyen Polat, e?inin 2 y?ld?r cezaevinde oldu?unu s?yledi. ?ocuklar?n? okutabilmek i?in i? arad???n? ancak bulamad???n? anlatan Polat, ?Buraya da ilk defa geliyorum. Ba?lar Belediyesi?nden buraya g?nderdiler beni. Yard?m verilmesini bekliyorum? diye konu?tu.
Annesiyle birlikte ma?azaya gelen 11 ya??ndaki Elif Bozda? ise, ?4. s?n?fa gidiyorum. Karde?ime ve kendime ?nl?k ile ?anta almaya geldim. Abime de g?mlek ald?k? diyor. 4 karde? olduklar?n? anlatan Bozda?, ?Hepimiz de okuyoruz. Durumumuz iyi olmad??? i?in buraya geldim? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)

?K???k de olsa ??z?m ?retmeye ?al???yoruz?

Ba?lar Belediyesi G?n????? Yard?mla?ma ve Dayan??ma Ma?azas? koordinat?r? Mukkades Alata?, binlerce ailenin yoksulluk nedeniyle ?ocu?unu okula g?nderemedi?ini s?yledi. G?n????? olarak bu ailelere ula?maya ve onlar?n ?ocuklar?n?n okul ihtiya?lar?n? gidermeye ?al??t?klar?n? anlatan Alata?, ?Bizler ihtiya? sahibi ailelerin sorunlar?na k???k de olsa ??z?m ?retmeye ?al???yoruz? dedi.
Fidan ?al??kan
www.evrensel.net