T?rbanda tak?ld?lar

AKP H?k?meti?nin haz?rlad??? yeni anayasa ile alevlenen t?rban tart??mas?, d?n hemen hemen b?t?n gazetelerin man?etine ??kt?. Rekt?rler ile Ba?bakan Tayyip Erdo?an aras?ndaki at??mada, kimi gazeteler rekt?rleri, kimileri Erdo?an??n s?zlerini ?ne ??kard?.


AKP H?k?meti?nin haz?rlad??? yeni anayasa ile alevlenen t?rban tart??mas?, d?n hemen hemen b?t?n gazetelerin man?etine ??kt?. Rekt?rler ile Ba?bakan Tayyip Erdo?an aras?ndaki at??mada, kimi gazeteler rekt?rleri, kimileri Erdo?an??n s?zlerini ?ne ??kard?.
Ak?am??n ?T?rban at??mas?? man?eti, az say?daki ?tarafs?z? man?etten biriydi. Gazetelerdeki genel e?ilim ise, ya rekt?rlerin ya da Erdo?an??n yan?t?n? ?ne ??kararak, tart??man?n t?rbana kilitlenmesine katk?da bulunmakt?.
Rekt?rlerin s?zlerini ?ne ??karan gazetelerden Cumhuriyet ?Erdo?an?a ?ifte uyar??, G?ne? ??lkeyi t?rbana dolamay?n?, Terc?man ?G?lgesi bile gerdi? dedi.
Kimi gazeteler ise, Erdo?an??n s?zlerini ?ne ??kard?, ancak ele?tirel yakla?t?. Vatan s?rman?etinde ??lk g?revimiz t?rban yasa??n? kald?rmak? dedi, hemen alt?nda ?Erdo?an??n bu s?zleri gerilim yaratt?? ifadesi ile ?Ve k?l??lar ?ekildi? man?etine yer verdi. Milliyet ?T?rban ilk g?rev? man?etini att?. Rekt?rlerin anayasa ele?tirisini t?rbanla s?n?rl? tutmas? gazeteleri ?a??rtmad?.
Konuyla ilgili farkl? bir yorum Birg?n gazetesinden geldi. ?Rekt?rler ve yarg? de?i?ikli?e kar??? man?etini kullanan gazete, rekt?rlerin ve yarg?n?n ?82 Anayasas?na asla dokundurtmay?z? inad? yapt?klar?n? ?ne s?rerek ele?tirdi.
H?rriyet, Pazar g?nk? kendi man?eti ?Tehlike g?ren kad?n hakl??ya Erdo?an??n yan?t?n? man?etine ta??d?: ?Kad?nlar korkmas?n?. Genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k de bir s?re ?nce ortaya att??? AKP?nin ?sivil fa?ist darbe?sinden s?z etmeyi s?rd?rd?.
Erdo?an??n resti bir?ok gazetenin man?etini s?sledi: ?Anayasa resti? (Sabah), ?Se?kin tak?m? s?n?r koyamaz? (Star), ?Herkesin g?r??? al?nacak? (T?rkiye), ?Rekt?rler kendi i?lerine baks?n? (Vakit), ?Rekt?rler i?ine baks?n? (Yeni ?afak). (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net