Kurakl?k Erciyes Da???na dayand?

Erciyes Da???ndaki Tekir G?leti?nde doluluk oran? y?zde 8?e kadar d??t?. ?kiye ayr?lan g?let, y?r?yerek ge?ilebiliyor.


Erciyes Da???ndaki Tekir G?leti?nde doluluk oran? y?zde 8?e kadar d??t?. ?kiye ayr?lan g?let, y?r?yerek ge?ilebiliyor.
Hisarc?k Belde Belediye Ba?kan? Ali Veral, yapt??? a??klamada, DS? taraf?ndan kayak merkezi yak?nlar?na yapt?r?lan Tekir Sulama G?leti?nde, kurakl?k nedeniyle su oran?n?n y?zde 8?e kadar d??t???n? belirtti. Veral, ?unlar? kaydetti: ?Her y?l eyl?l ay? ba?lar?na kadar g?letten ald???m?z su ile sulama yap?yorduk. Bu y?l ise kurakl?k nedeniyle a?ustos ay? ba??ndan beri sulama yapam?yoruz. Yap?m? s?ras?nda malzeme ?ekmek i?in g?letin ortas?ndan yap?lan ge?ici yol ortaya ??kt?. G?leti ikiye b?len bu yoldan ?imdi yaya olarak kar?? k?y?ya ge?ebiliyoruz.? Veral, g?letlerde ya?ayan bal?klar?n, bir s?re daha ya??? olmazsa ?lece?ini de s?zlerine ekledi. (Kayseri/EVRENSEL)
www.evrensel.net