Demokratlar?n Irak tasar?s?na Cumhuriyet?i engeli

Irak ve Afganistan?daki ABD i?gal askerlerinin bu ?lkelerden ayr?ld?ktan sonra geri d?n?? s?relerini uzatmay? ama?layan Demokratlar??n tasar?s?, ABD Senatosu?nda Cumhuriyet?iler?in engellemesiyle kar??la?t?.


Irak ve Afganistan?daki ABD i?gal askerlerinin bu ?lkelerden ayr?ld?ktan sonra geri d?n?? s?relerini uzatmay? ama?layan Demokratlar??n tasar?s?, ABD Senatosu?nda Cumhuriyet?iler?in engellemesiyle kar??la?t?. Demokratlar??n haz?rlad??? ve kabul edilmesi i?in 60 oy gereken tasar?ya destek 54?te kald?.
Tasar?, Demokratlar??n Irak i?in ?ng?rd??? strateji de?i?ikli?i a??s?ndan ?en iyi ?ans? olarak g?r?l?yordu. ABD Savunma Bakan? Robert Gates ise, tasar?n?n, askerleri cepheden uzakla?t?rmay? ama?lad???n? s?yledi.
?ABD her cephede yenildi?
?te yandan El Kaide yeni bir ses band? yay?nlad?. Bantta, El Kaide?nin iki numaral? ismi Aymen El Zevahiri, ABD?nin Afganistan, Irak ve di?er cephelerde yenilgiye u?rad???n? ?ne s?rd?. El Zevahiri, ??nsanl?k tarihindeki en g??l?ler oldu?unu iddia edenler, New York ve Washington?daki sald?r?lardan 6 y?l sonra cihad?n M?sl?man ?nc?leri kar??s?nda yenilgiye u?ram??t?r? diyor. El Zevahiri, El Kaide?nin Irak, Afganistan, Somali ve Kuzey Afrika?n?n da aralar?nda bulundu?u ?e?itli b?lgelerdeki eylemlerini de ?v?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net