Burns mutlu ayr?ld?

ABD D??i?leri Bakanl????n?n siyasi i?lerden sorumlu m?ste?ar? Nicholas Burns, temaslar?n? tamamlayarak Ankara?dan mutlu bir ?ekilde ayr?ld?. Burns?? Esenbo?a Havaaliman??ndan ABD?nin Ankara B?y?kel?ili?i yetkilileri u?urlad?.


ABD D??i?leri Bakanl????n?n siyasi i?lerden sorumlu m?ste?ar? Nicholas Burns, temaslar?n? tamamlayarak Ankara?dan mutlu bir ?ekilde ayr?ld?. Burns?? Esenbo?a Havaaliman??ndan ABD?nin Ankara B?y?kel?ili?i yetkilileri u?urlad?.
Burns, Ankara temaslar? ?er?evesinde Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan kabul edildi ve D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Ertu?rul Apakan ile g?r??t?.
Amerikal? yetkili ?stanbul?da ise Fener Rum Patrikhanesi?ni ve S?leymaniye Camisi?ni ziyaret etmi?ti.
S?n?r ?tesine so?uk
Bush?un selam?n? getirdi?i Erdo?an ile g?r??mesinin ard?ndan Burns, PKK?ya kar?? olduklar?n? vurgulayarak, ?PKK ile m?cadele konusunda T?rkiye?nin yan?nday?z? mesaj? verdi. PKK?ya destek vermediklerini ve asla silah sa?lamad?klar?n? s?yleyen Burns, Ankara?n?n siyasi diyalog kurarak PKK?n?n ?iddete ba?vuran bir ?rg?t oldu?u konusunda Irakl? yetkilileri ikna etmesi gerekti?ini belirtti.
Burns, T?rkiye?nin s?n?r ?tesi bir operasyonuna Irak?ta istikrars?zl??? art?raca?? i?in s?cak bakmad?klar?n? belirtti. Burns, PKK sorununun ??z?m? i?in T?rkiye?ye Irakl? liderlerle diyalog ?nerdi.
?ran?la bir enerji anla?mas? imzalayan T?rkiye?nin ?ran ile ili?kilerine dair ise Nicholas Burns, ?tehlikeli bir ?lke? olarak tan?mlad??? ?ran?a kar?? T?rkiye ve t?m ?lkeleri yapt?r?mlara destek vermeye ?a??rd?: Burns, ?B?lgedeki ?lkelerle ?al??arak bar????l yollardan ?ran?? izole etmek istiyoruz. Birle?mi? Milletler de ?ran?a yapt?r?m uygulama karar? ald?. T?rkiye?nin yapt?r?mlar? uygulamas?ndan da memnunuz. Ancak hi?bir ?lkenin ?ran?la ili?kilerinin eskisi gibi olmamas? gerekir. ?ran?a ekonomik anlamda bask? uygulamay?z ki n?kleer ?al??malar? konusunda m?zakereleri kabul etsin? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net