DTP Side kamp?nda anayasay? tart???yor

DTP?nin Antalya?da yapt??? kongre kamp? bug?n sona eriyor. Aralar?nda DTP milletvekilleri, baz? belediye ba?kanlar?, il ba?kanlar?n?n da bulundu?u 45 ki?inin kat?ld??? toplant?da DTP, siyasal g?ndem yo?unluklu tart??ma y?r?t?yor.


DTP?nin Antalya?da yapt??? kongre kamp? bug?n sona eriyor. Aralar?nda DTP milletvekilleri, baz? belediye ba?kanlar?, il ba?kanlar?n?n da bulundu?u 45 ki?inin kat?ld??? toplant?da DTP, siyasal g?ndem yo?unluklu tart??ma y?r?t?yor.
DTP E? Ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, toplant?n?n bir karar toplant?s? de?il, tart??ma toplant?s? oldu?unu belirterek, toplant? ile bir ?tutum belirleme ?er?evesi? olu?turmaya ?al??t?klar?n? s?yledi.
Anayasa tart??malar?n?n g?ndemlerinde oldu?unu belirten Demirta?, ?T?rkiye?de toplum realitesi tek?i zihniyetin kesinlikle a??lmas?n? gerektiriyor. Dolay?s?yla farkl?l?klar zenginlik olarak g?r?lecekse bunun anayasal olarak ifade edilmesi ve g?venceye al?nmas? gerekiyor. Sadece bir c?mle olarak ka??t ?zerinde kalan bir s?z de?il T?rkiye b?t?nl??? i?inde b?t?n farkl?l?klar? kendi ?zg?nl?klerini e?it d?zeyde koruyabilecekleri ve ya?atabilecekleri bir form?lasyon ?zerinde duruyoruz? dedi.
DTP E? Ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, tart??malar sonucunda ortaya ??karacaklar? anayasa tart??ma belgesini tamamlad?ktan sonra toplumun de?i?ik kesimlerine sunacaklar?n? ve yap?lacak tart??malardan sonra son ?ekli verilerek, kongreye sunacaklar?n? bildirdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net