Bakan ?iddetin kayna??n? buldu!

Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik, ?iddetin en ?nemli faillerinin ba?ar?s?z ??renciler oldu?unu savundu.
??i?leri Bakanl??? ile Milli E?itim Bakanl??? aras?nda, okullarda ...


Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik, ?iddetin en ?nemli faillerinin ba?ar?s?z ??renciler oldu?unu savundu.
??i?leri Bakanl??? ile Milli E?itim Bakanl??? aras?nda, okullarda g?venli ortam?n sa?lanmas? amac?yla koruyucu ve ?nleyici g?venlik tedbirlerinin g??lendirilmesine y?nelik i?birli?i protokol? imzaland?.
Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik, t?rende yapt??? konu?mada, ?iddetin e?itim kurumlar?nda ?nlenmesi i?in eylem plan? haz?rlad?klar?n? belirtti. 2004 y?l?ndan itibaren rehberlik hizmetlerini yeniden ele ald?klar?n?, d?zenlediklerini ifade eden ?elik, bu kapsamda T?rkiye ?ap?nda Rehberlik Ara?t?rma Merkezleri kurduklar?n? s?yledi.
Bakan af d???nm?yor
Okullardaki ?iddetin en ?nemli faillerinden biri ba?ar?s?z ??renciler oldu?unu iddia eden ?elik, dersle u?ra?mayan, k?t?phaneye gitmeyen ??rencilerin ba?ka i?lerle u?ra?t???n?, ara?t?r?ld??? zaman bir ?iddet olay?na kat?lan ?ok ba?ar?l? bir ??rencinin bulunamayaca??n? savundu.
??renci aff? konusuna da de?inen ?elik, ?S?n?fta kalan ??renciye af yok. Kendisine sunulan b?t?n imkanlara ra?men ?srarla s?n?f ge?miyorsa, biz bu gen?lerimizi okul d???na itmeyece?iz. Onlar? a??k liseye y?nlendirece?iz. Bunun da uygulamas?na ba?lad?k? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net