?ZG?RL?K YOLU

 • 11 Eyl?l??n her ?eyi de?i?tirdi?i do?ru, ama tam olarak Bush rejiminin kastetti?i gibi de?il. ABD?nin d?nyada nas?l alg?land???n? de?i?tirdi ku?kusuz. Fakat ABD?nin 11 Eyl?l?e kar??l???, bu alg?da ?ok daha fazlas?n? de?i?tirdi.


  11 Eyl?l??n her ?eyi de?i?tirdi?i do?ru, ama tam olarak Bush rejiminin kastetti?i gibi de?il. ABD?nin d?nyada nas?l alg?land???n? de?i?tirdi ku?kusuz. Fakat ABD?nin 11 Eyl?l?e kar??l???, bu alg?da ?ok daha fazlas?n? de?i?tirdi. ?kiz Kuleler?deki kor ate? k?llenmeye ba?lad???nda m?ttefikler ve d??manlar, ABD?ye dayan??ma mesaj? g?nderdi ve halden anlayarak g?zya?? d?kt?.
  Peki 6 y?l sonra ne de?i?ti? Bir zamanlar dayan??ma olan duygular, yerini ac? bir sabra ve g?? bela katlan?lan ?fkeye b?rakt?. ?G?n?ll?ler Koalisyonu? diye adland?r?lan yap?y? hat?rlay?n. Say?ca ve ?evk bak?m?ndan gittik?e k???ld?. Politikac?lar konu?may? iyi bilirler, ama ?ok az? i? yapmaya isteklidir.
  ABD?nin en sad?k m?ttefiki ?ngiltere bile Basra?daki birliklerini karanl??a s???narak ?ekti. Bir?ok ?lkedeki lider, Amerikan Ha?l? Ordusu?na kat?lmas?n?n ard?ndan kendi halk? taraf?ndan i?inden edildi ve baz?lar? da emekli edildi. ??te bu tepkiler demokrasi dalgalar?yd?.
  Sava?, ABD?de ise Vietnam Sava???n?n y?k?m?ndan bu yana g?z?kmemi? bir bi?imde ayr?l?klar? derinle?tirdi. Ve Ba?kan ne durumda? Tabana vurmu? halk deste?i yetmez gibi partisini de kendisiyle birlikte yerin dibine ?ekmeye ?al???yor. ABD?nin Irak?taki komutan? General David Petraeus?un raporunu i?aret ederek zaman kazanmaya ?al??t??? son manevras?nda, siviller ile ordu aras?ndaki g?? ili?kilerini muntazam bir ?ekilde s?ral?yordu. Demokrasilerde sivil liderler, askeri liderlerin dikte ettirdiklerini yapmazlar. Aksine; ordu, onlar?n sivil siyasi liderli?ine uymak zorundad?r.
  Ancak 11 Eyl?l?den bu yana ABD, ger?ek bir demokrasi g?r?n???nden olduk?a h?zl? bir ?ekilde uzakla?t?. Amerika?daki son derece antidemokratik olu?um, neredeyse normal olarak alg?lan?yor. E?er Bush rejimi bir ?eyleri de?i?tirdiyse, i?te de?i?im budur.
  K?t? bir inan?la ba?layan sava? iyi bir ?ekilde bitmez. George W. Bush, Ba?dat ?zerinde ??ok ve korku? bombard?man? ba?latt??? g?nden bu yana, uzun bir felaket treni d???nda hi?bir ?ey g?rmedik. General Petraeus?un raporu baz? ?eyler yapm?? olabilir, ama bu felaketleri de?i?tirmeyecek.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net