Belediyeden AKB?L yalanlar?

?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi (?BB), toplu ta??mada y?zde 50 zam anlam?na gelen yeni d?zenlemenin, ger?ekte ucuzlama oldu?unu iddia etti. ?BB, toplu ta??mada tek bilet ve tam entegrasyonun ?stanbullulara ekonomik fayda ...


?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi (?BB), toplu ta??mada y?zde 50 zam anlam?na gelen yeni d?zenlemenin, ger?ekte ucuzlama oldu?unu iddia etti. ?BB, toplu ta??mada tek bilet ve tam entegrasyonun ?stanbullulara ekonomik fayda sa?lad???n? iddia etti. ?BB?den yap?lan yaz?l? a??klamada, ula??mda tek bilete ge?ilmesi ve entegrasyonun ba?lamas?n?n, ?stanbul?da toplu ta??ma ara?lar? ile seyahat edenlere ekonomik y?nden b?y?k avantajlar sa?lad??? savunuldu. AKB?L?e y?zde 50 zam anlam?na gelen d?zenlemeye de?inmeyen ?BB, 2 y?l ?ncesinin hesaplar?n? kar??t?rarak indirim yapt???n? bile iddia etti. AKB?L?de kademeli fiyat sisteminden sonra ortalama fiyat?n 6 yolculukta 0.72 YTL oldu?u ifade edilen a??klamada, ula??m ?cretlerinin 2005 y?l?n?n alt?nda oldu?u savunuldu.
?ddialar dayanaks?z
3 yolculuk yapanlar?n toplam yolcular i?indeki pay?n?n y?zde 97 oldu?unun iddia edildi?i a??klamada, yeni d?zenlemede 3 yolculuk yapanlar?n ?dedi?i rakam?n de?i?medi?i ve 2.50 YTL olarak kald??? ifade edildi. ?BB a??klamas?nda, bu iddian?n dayana??na ili?kin ise bir bilgi verilmedi.
Belediye a??klamas?nda g?nde iki gidi?, iki geli? olarak d?rt kez toplu ta??ma ara?lar?n? kullanan ki?ilerin cebinden ??kacak paraya ili?kin de bir a??klama yap?lmad?. ?ETT?nin yeni d?zenlemesi, bu ?ekilde yolculuk yapan ve ger?ekte toplu ta??may? kullananlar?n b?y?k ?o?unlu?unu olu?turan ?stanbullular?n, ?nceki uygulamada ayl?k 75 YTL olan ula??m giderinin, yeni uygulamayla 112.2 YTL?ye y?kselmesi anlam?na geliyor. Bu da y?zde 50 zam yap?ld???n? g?steriyor. Belediyenin a??klamas?nda ?o?unluk oldu?u iddia edilen gidi?-geli? toplam 6 yolculuk yapanlar?n b?y?k ?o?unlu?u ise zaten ayl?k AKB?L kulland?klar?ndan d?zenleme onlar a??s?ndan bir de?i?ikli?e neden olmuyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net