ABAK?S

 • Bilgisayar?n?zda ihtiyac?n?z olabilecek GPL lisansl? iki k???k dev Ey DSL! ve Notepad Plus.


  Bilgisayar?n?zda ihtiyac?n?z olabilecek GPL lisansl? iki k???k dev Ey DSL! ve Notepad Plus.
  ADSL kullan?rken en s?k kar??la??lan s?k?nt?lardan biri kota a??m?d?r. Genelde TTnet?in kota sayfas?n? a??p da kota durumumuzu takip etmedi?imiz i?in fatura geldi?inde zaman zaman s?rprizlerle kar??la?abiliyoruz. Ey DSL! b?yle s?rprizlerle kar??la?may? engellemek i?in haz?rlanm?? GPL (Genel Kamu Lisans?) ile lisanslanm?? ?cretsiz bir program. Ey DSL! TTnet kota sorgulama sayfas?na ba?lanarak g?venlik kodu girmeye ihtiya? duymadan kota bilgilerinizi kolayca g?rmenizi sa?l?yor.
  ?nce http://www.eksen.net.tr/adslkota/eysetup-1.0.rar adresinden kurulum dosyam?z? indirelim. Rar dosyas?n? a??p (RAR uzant?l? dosyalar? a?abilmek i?in www.rarlab.com adresinden WinRAR program?n? y?kleyebilirsiniz) kurulumu ?al??t?ral?m. Kurulum dilini se?ip ?Devam? butonuna t?klad?ktan sonra ?S?zle?me Ko?ullar?n? Kabul Ediyorum? se?ene?ini i?aretleyip ?nce ?Devam? butonuna ard?ndan ?Kur? butonuna t?klayarak kurulumu tamamlayal?m. Son olarak ?Bitir? butonuna t?klad???m?zda Ey DSL! ?al??acak ve ba?lant? ayarlar?m?z? yapmam?z? isteyecek. ??leri? butonuna t?klay?p [email protected]? ?eklinde kullan?c? ad?m?z? ve ?ifremizi(iki kez) uygun bo?luklara girip ??leri? butonuna t?klayal?m. Yeni gelen pencerede tarifemizi se?tikten sonra ??leri? ve ?Son? butonlar?na t?klad???m?zda Ey DSL! bizim i?in kotam?z? takip etmeye ba?layacak.
  Kota takibinin d???nda Ey DSL!?in ?nemli bir ?zelli?i de A? Monit?r?. A? monit?r? ile anl?k veri alma ve g?nderme h?z?n?z? takip edebilirsiniz.
  Notepad++ (N++) Windows?un not defteri yerine kullanabilece?iniz olduk?a g??l? bir metin edit?r?. ?nce http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm adresinden ?Download Notepad++ executable files? linkine t?klayal?m. Yeni gelen sayfada ?npp.4.5.Installer.exe? linkine t?klayarak N++??n kurulum dosyas?n? bilgisayar?m?za indirelim. ?ndirdi?imiz kurulum dosyas?n? ?al??t?r?p kurulum dilini se?tikten sonra s?ras?yla ??leri?, ?Kabul Ediyorum?, ??leri?, ?Kur? ve ?Bitir? butonlar?na t?klayarak kurulumu tamamlayal?m.
  N++?y? T?rk?ele?tirmek i?in http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm sayfas?nda yer alan turkish linkine sa? t?klay?p, ?farkl? kaydet? se?ene?ini kullanarak ?turkish.xml? dosyas?n? masa?st?ne kaydedelim. Masa?st?ndeki dosyan?n ad?n? ?nativeLang.xml? olarak de?i?tirelim. Ard?ndan ?Ba?lat>?al??t?r? men?s?n? a??p, ?%APPDATA%Notepad++? yaz?p ?Tamam? butonuna t?klayal?m. ?nativeLang.xml? dosyas?n? bu dizine kopyalay?p N++?y? tekrar ba?latal?m. Art?k N++?y? rahat?a kullanabilirsiniz.
  N++?y? daha da kullan??l? hale getirmek i?in Explorer plugin,SecurePad ve TextFX gibi pek ?ok eklenti mevcut. Bu eklentilere http://notepad-plus.sourceforge.net/uk/site.htm adresinden ula?abilirsiniz. ?ndirdi?iniz eklenti dosyalar?n? aktifle?tirmek i?in s?k??t?r?lm?? dosyay?n?n i?eri?ini N++?n?n kurulu oldu?u dizinin alt?nda yer alan ?plugins? dizinine(standart: C:Program FilesNotepad++plugins) kopyalaman?z yeterli. ?zellikle programlama ile u?ra?anlar i?in N++ sundu?u pek ?ok kolayl?kla vazge?ilmez bir program.
  ...
  Mac OS X Leopard?da mavi ekran

  Leopard i?letim sistemine ge?en belirli say?daki Mac sahipleri yeni i?letim sistemini y?kledikten sonra makinelerinin kilitlendi?ini ve Windows?un mavi ekran?na benzer bir ekranla kar??la?t?klar?n? bildirdiler.
  Apple forumlar?nda yaz?lanlara g?re Mac OS X Leopard y?kleyen bir?ok Apple kullan?c?s? mavi ekran sorunuyla kar?? kar??ya kald?. Sorunun, kendini sistemin temeline y?kleyen ???nc? parti bir uygulamadan kaynaklan?yor olabilece?i iddia edildi ancak Apple bu konuda hen?z herhangi bir a??klama yapmad?.
  ...
  Vista?da s?r?c? g?ncellemelerine dikkat

  APC-Mag yazar? James Bannan, yeni donan?m s?r?c?lerinin y?klenmesinin Vista?n?n kendisini deaktive etmesine yol a?abildi?ini duyurdu. Bannan, ekran kart? i?in yeni bir s?r?c? y?kledikten sonra Vista?y? yeniden aktive etmek zorunda kald?. Microsoft ?r?n aktivasyon i?lemini korsan kopyalar?n ?n?ne ge?mek i?in kullan?yor ve Windows?un kurulumundan sonra ?r?n aktivasyonunun yap?lmas? gerekiyor. Aktivasyon i?in bilgisayar?n donan?m bile?enlerinden bir anahtar olu?turulup Microsoft?a g?nderiliyor. Bu da Vista lisans?n?n farkl? bilgisayarlarda kullan?lmas?n?n ?n?ne ge?iyor. Ekran kart? veya sabit disk gibi bile?enler de?i?tirildi?inde ?r?n anahtar? de?i?ti?i i?in Vista?n?n yeniden aktive edilmesi gerekiyor. Ancak yeni bir s?r?c? kurulumunda Vista?n?n deaktive olmas? ve dolay?s?yla s?n?rl?-kullan?m moduna ge?mesi beklenmeyen bir durum.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net