Gazetecilerin Kandil?e ??k??? yasakland?

Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi y?netimi, gazetecilerin Kandil?deki PKK kamplar?na ??k???n? yasaklad?.


Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi y?netimi, gazetecilerin Kandil?deki PKK kamplar?na ??k???n? yasaklad?. B?lgesel y?netimin s?zc?s? Cemal Abdullah, gazetecilerin PKK?lilerle r?portaj yapmas?na engel olacaklar?n? s?yledi.
Abdullah, ?medya kurulu?lar?n?n, PKK?n?n bulundu?u s?n?ra ya da Kandil Da?? ?evresine gazeteci g?ndermesine izin vermeyeceklerini? belirtti. Bas?nda ??kan haberlerin ?T?rkiye ile krizin artmas?na? yol a?t???n? savunan s?zc?, ?Durumu yat??t?rmak i?in farkl? yollar? deneyece?iz? dedi. Abdullah, Irak Bas?n ?zg?rl??? G?zlemcili?i adl? medya izleme kurulu?unun, g?venlik g??lerinin baz? gazetecileri g?zalt?na ald???na ili?kin su?lamalar?n? da reddetti.
?nlemler art?yor
?te yandan K?rdistan Federal B?lgesi Ba?bakan? Ne?irvan Barzani ba?kanl???nda PKK?ye kar?? olu?turulan g?venlik komisyonunun s?zc?l???n? y?r?ten Ba?kanl?k Divan? Ba?kan? Dr. Fuad H?seyin, PKK?nin kendi iste?iyle silah b?rakmaya kanaat getirmesi gerekti?ini kaydetti.
PKK?ye kar?? al?nan ?nlemlerin ne derece etkili olaca??n? zaman?n g?sterece?ini s?yleyen H?seyin, ?Mahmur Kamp?, Birle?mi? Milletler M?lteciler Y?ksek Komiserli?i taraf?ndan kuruldu. Denetimi Irak h?k?meti ve ABD taraf?ndan yap?l?yor. Bizim g?revimiz ise kamp?n ?evre g?venli?ini ve giri?-??k??lar?n? kontrol alt?nda tutmak. Bu g?revi b?y?k ?l??de yerine getiriyoruz? dedi. ?Bizim bilgilerimize g?re Mahmur bir e?itim kamp? de?il, m?lteci kamp?d?r? diyen H?seyin, ?PKK?n?n bulundu?u b?lgeler ile Mahmur aras?ndaki gidi? geli?leri engellemek de ?nlemlerimiz kapsam?ndad?r. Kandil ve benzeri da?l?k b?lgelerde konu?lanan PKK militanlar?na y?nelik olarak kontrol noktalar? olu?turduk. Bu sayede ?rg?t?n lojistik yollar?n? bizim taraf?m?zdan kesmi? olduk? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
Irak H?k?met S?zc?s? Debba?: PKK gerginli?i b?y?k ?l??de azald?

Irak H?k?met S?zc?s? Ali Debba?, ?PKK sorunu konusunda Irak ve T?rkiye aras?nda ya?anan gerginli?in azald???n?, ancak hen?z sona ermedi?ini? s?yledi. Ali Debba?, Irak??n Sesine yapt??? a??klamada, Irak h?k?metinin ?abalar?n?n sonucunda T?rkiye ile olan gerginli?in azalt?ld???n? ve Federal K?rdistan B?lgesi?nin (FKB) de PKK?nin sorununun ??z?m? konusunda b?y?k bir ?aba sarf etti?ini? ifade etti. Peyamner Haber Ajans??na g?re Debba? ??yle konu?tu: ?PKK sorunu konusunda Irak ve T?rkiye aras?ndaki gerginlik b?y?k ?l??de azald?, ancak bu gerginlik hen?z bitmedi. Bu gerginli?in azalt?lmas? i?in Irak ve T?rkiye taraf? aras?nda daha fazla ?abaya ihtiya? var.?
www.evrensel.net