HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Çalıştığımız işyerinde işsağlılı ve güvenliğine aykırı bzı uygulamalar var. Örneğin bize kullanmamız gereken bazı malzemeler verilmiyor. Bu durumda neler yapabiliriz?


  SORU: Çalıştığımız işyerinde işsağlılı ve güvenliğine aykırı bzı uygulamalar var. Örneğin bize kullanmamız gereken bazı malzemeler verilmiyor. Bu durumda neler yapabiliriz?
  CEVAP: İş Kanununun 83. maddesinde, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir hükmünü taşır. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tesbitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır. Böyle durumlarda Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.Ayrıca işçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.
  İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir.
  DEVRİM AVCI
  www.evrensel.net