T?m Bel-Sen?i mahkeme hakl? ??kartt?

?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl????n?n, 2006 y?l?nda yerel y?netimler i?kolunda Bem Bir-Sen?i yetkili k?lmas?n?n usuls?z oldu?u ortaya ??kt?. Ankara 15?inci ?? Mahkemesi, bir y?ll?k dava sonucunda ?yetkili T?m Bel-Sen? ...


?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl????n?n, 2006 y?l?nda yerel y?netimler i?kolunda Bem Bir-Sen?i yetkili k?lmas?n?n usuls?z oldu?u ortaya ??kt?. Ankara 15?inci ?? Mahkemesi, bir y?ll?k dava sonucunda ?yetkili T?m Bel-Sen? karar?na vard?.
T?m Bel-Sen Genel Sekreteri M?mtaz Ba?ar, mahkeme karar? ?zerine d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, ?Bakanl?k b?rokrasisi ve yanda? sendika su??st? yakaland?? dedi.
Ge?ti?imiz y?l Memur Sen?e ba?l? Bem Bir-Sen?in yasaya ayk?r? bir?ok usuls?zl?k yapt???n?, bu usuls?zl?klerin tutanaklarla tespit edildi?ini, ancak t?m uyar?lar?na ra?men bakanl???n yetkiyi Bem Bir-Sen?e verdi?ini kaydeden Ba?ar, ?Bakanl?k, elindeki yasal olanaklar? kullanarak yanda? sendikalar? g??lendirmek i?in t?m yasa ve y?netmelikleri hi?e saym?? ve a??k bir ?ekilde taraf olmu?tur? dedi. ?Bakanl?k b?rokratlar? ve yanda? sendika Bem Bir-Sen, el ele vererek sendikam?z?n yetkisini gasp etmi?ti? diyen Ba?ar, bu i?birli?i sonucu ?yelerinin say?s?n?n ger?e?in ?ok alt?nda g?sterildi?ini, yetkilerinin gasp edilip, haks?z bi?imde yetkili sendika olarak Bem Bir-Sen?in a??kland???n? aktard?.
?Yasaya ayk?r? i?lem ve usuls?z uygulamalarla al?nmaya ?al???lan yetkilerinin sonu?ta ger?ek sahibine teslim edildi?ini? belirterek, ?Bakanl?k b?rokrasisi ve yanda? sendika su??st? yakaland?? diyen Ba?ar, bir y?ld?r yarg?lama sonucu Ankara 15?inci ?? Mahkemesi?nin bu haks?zl??a ?dur? dedi?ini, yetkili sendikan?n T?m Bel-Sen oldu?u karar? verdi?ini duyurdu.
H?k?metin masada kendilerine ?sorun ??karan?, yani kamu emek?ilerinin hakk?n? arayan, h?k?metin verdi?ine raz? olmayan sendikalar istemedi?ini belirten Ba?ar, bu nedenle m?cadele eden, kamu emek?ilerinin hak ve ??karlar?n? kararl?l?kla savunan sendikalar?n bir ?ekilde etkisiz k?l?nmak istendi?ini dile getirdi. AKP?nin, ?rg?tl? muhalif kesimin seslerini k?smak, KESK ve ba?l? sendikalar? bask? alt?na almak istedi?ine vurgu yapan Ba?ar, ?Yanda? sendikalar? da koruma alt?na al?yor? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net