Yorumsuz: MEB’in 21. yüzyıl eğitim anlayışı


02 Şubat 2018 04:15

din, dua, eûzü besmele, elhamdülillah.
iman, İslam, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, ibadet.
ahlak, sevgi, saygı.
cahiliye, Kâbe, el-emin, mevlit, Ehl-i Beyt.
abdest, taharet.
Esmâ-i Hüsnâ, hanif, tevhid, ihlâs, kıssa.
Ramazan, oruç, Rab.
adap, nezaket, selam.
merhamet, erdem, kevser.
örf, âdet, mimari, musiki, edebiyat, Mescid-i Aksâ.
nübüvvet, risalet, davet, tebliğ.
namaz, salat, ezan, kamet, cami. 
haram, mekruh, kul hakkı, bağımlılık.
davet, tebliğ, hicret, sahabi, ensar, muhacir, mescit
din, değer, şehitlik, gazilik, bayram, kandil.
âlem, gayb, melek, cin, şeytan, ahiret.
hac, umre, kurban.
ahlak, değer, tutum, davranış.
risalet, nübüvvet, hatemü’l-enbiya.
itikat, fıkıh, mezhep, tasavvuf, âyin, erkân.
kader, kaza, sünnetullah, küllî irade, cüzî irade.
zekât, sadaka, infak, nisap, öşür.
din, birey, toplum.
üsve-i hasene, sıdk, emanet, istişare, azim.
Kur’an, furkan, sünnet, inanç, ibadet, ahlak, muamelat, kıssa.

Her bir satırdaki kavramlar, ilkokul 4.sınıftan başlayarak her yıl 2 saat zorunlu olarak okutulan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersinin bir ünitesinin “ANA KAVRAMLARI”nı oluşturmaktadır. Hiçbir ünite atlanmadan “T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (İlkokul 4 ve Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) 2018”den olduğu gibi aktarılmıştır. 
Ortaöğretim de bu şekilde devam etmektedir (DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) 2018

İslam, inanç, akide, vahiy.
din, fıtrat, tevhid, hanif, iman, Esmâ-i Hüsnâ.
ibadet, mükellef, salih amel, ihlas.
din, değer, ahlak, örf, âdet.
(9.4.3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir.
İslam düşünce geleneğinde öne çıkan temel “insani erdem ve değerler”den hikmet, adalet, iffet ve şecaat konularına yer verilir. İnsanın düşünme, arzu ve gazap gibi konularda ölçülü olması, itidal üzere hareket etmesi, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunması, gönül tokluğu gibi anlamlara gelen iffet kavramı, ahlaki ve felsefi boyutlarıyla ele alınır.)
kültür, medeniyet.
Esmâ-i Hüsnâ, tilavet, kıraat, dua, tövbe, istiğfar.
sahabi, âlim, el-emin, istişare.
din, sanat, iktisat, sosyal değişim.
ahlak, seciye, şahsiyet, karakter, terbiye.
itikad, mezhep, fırka, tevil.
10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır.
Kazanım Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır.
ahiret, vefat, cenaze.
hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, Kütüb-i sitte, Kütüb-i tis’a.
hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim, cihat, salih amel, şehadet.
11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar.
Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.
….

Ana kavramların devamı ve ayrıntıları için MEB’in resmi web sayfasından bu müfredatları indirebilirsiniz. Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri dışında “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” (eski adıyla İlmihal) gibi derslerin müfredatlarına da bakmanız yararlı olacaktır.
Bu terimlerin hemen hepsi din mezhep temelli, üstelik Sünni anlayışa dayalı. Bu derslerle iyilik-güzellik, insanlık ve medeniyet ne kadar yakalanabilir? Burada yorumsuz verildi, siz yorumlayın.

www.evrensel.net