Blok seçim beyannamesinde kadın


25 Mayıs 2011 15:23

 “Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu”, seçim beyannamesinde Türkiye’de demokrasi için çözüm önerilerini sıralıyor. Çok önemli ve doyurucu çözümler öneriyor ve vaadediyor. Blok, dikkat çekici bir şekilde ve yalnızca blok beyannamesinde yer aldığı biçimde, genel seçim beyannamesinin dışında ayrı bir “Kadın Seçim Bildirgesi” hazırlamış durumda. Başlıklar şöyle yer alıyor “Bildirge”de:
-21.yüzyıl, “Kadın Yüzyılı”olacak
-Cinsiyet ayrımcılığına karşı güçlü mücadele yürüteceğiz
-Hedefimiz eşit temsil
-Eşitlik sağlanıncaya kadar kota
-Sosyal destek yetmez eşitlik bakanlığı
-Eşitlik için, çerçeve yasa ve bütçe
-Kadın katliamlarını durduracağız
-Eğitim ve sağlık en temel hakkımız
-Yoksulluk kadınların kaderi değil
-Cinsiyet özgürlükçü, ekolojik, demokratik sistem kuracağız
-Demokratik özerklik, bir kadın projesidir
-Demokratik anayasa ertelenemez
-Örgütlü kadınla Demokratik Cumhuriyete
-Demokratik çözümün sesi olacağız
-Siyasi tutsaklara özgürlük
-Zorunlu göç kadınları vurdu
-Özgürlüğün teminatı örgütlü kadın gücüdür
Kadın Seçim Bildirgesinde, kadınların TBMM’deki yüzde 8.8 oranına, belediye başkanlarının sadece yüzde 0.9 oranına güçlü itirazlar var. Eşit temsili bir hak olarak görüyorlar. Eşitlik sağlanıncaya kadar kota vaadi, hedefi ve talebi var.Yüzde 40’lık bir cinsiyet kotası öngörülüyor.Yüzde 10 seçim barajının kaldırılacağı vaadediliyor. TBMM’deki “Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu”nun adını kadın erkek eşitliği komisyonu olarak değiştirmeyi vaadediyorlar. Eşitlik bakanlığının kurulacağını söylüyorlar. Çok önemli bir yaklaşım tarzı olarak, “cinsiyet temelli bütçe” kavramını kullanıyorlar. Bu tür bir yaklaşım son derece demokratik ve kadın haklarını güvence altına almak için önemli bir adımdır. İstihdam alanında kadınlara kota uygulanması da eşitliğin sağlanmasında önemli bir adım olabilir. KCK davalarıyla ilgili yeni bir veri de(son bir ayda bu veriler değişti ve yüzlerce tutukluyu da eklemek gerekecek ama) yer alıyor: KCK davalarında 994 kadın yargılanıyor. Bunun 208’i tutuklu…
Bence Blok çok isabetli iş yaptı. Kadınların özel durumunu dikkate aldı ve ayrı, özel bir beyanname hazırladı. Benim görebildiğim eksiklik birkaç yöndendir. İlki, kadın hakları insan haklarıdır. O nedenle de Türkiye’de kadının durumu elbette irdelenecek ve durumun haklara uygun hale getirilmesi için çalışılacak. Ama dünyada kadınının yerine değinmek ve bu eşitsizliğin bir parçası olarak ve Türkiye’deki özel durumuna geçiş yapmak daha uygun olurdu. İkincisi, kadın hakları konusunda ulusalüstü insan hakları belgelerine hiç değinilmemesi önemli bir eksikliktir. Üçüncüsü, tıpkı, eşitlik için çerçeve yasa ve diğer önerilerde olduğu gibi, bütün bu vaadedilenlerin gerçekleşebilmesi için ön şart olan kadın örgütlerinin ve genel olarak örgütlü toplumun sürece nasıl, hangi formatlarda ve hangi yetkilere haiz olarak  katılacağına dair de bir şeyler söylenmeliydi. Demokratik toplumun en önemli unsurları açıklık, çoğulculuk ve katılımcılıktır. Kadın haklarının gerçekleşmesinin yolu da bu unsurların genel olarak demokratik rejime hakim olmasına bağlıdır. Sistemin bu unsurlara göre inşa edilmesidir.
Blok yeni demokrasiyi inşa yolunda ilerliyor. Kadın hakları ve kadın mücadelesi bu inşa sürecinin tartışmasız en önemli boyutunu teşkil ediyor. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin birinci maddesinde yazıyor, tüm insanların onurda ve haklarda eşitliği… Kadınlarla erkeklerin eşitliği de hem bilinçte ve hem uygulamada yaşam bulmayı bekliyor. Blok, vaadleriyle ve talepleriyle süreci olumlu yönde etkiliyor.

evrensel.net
www.evrensel.net