Meclis, MİT yasasını görüşmeye devam ediyor

Meclis, MİT yasasını görüşmeye devam ediyor

Meclis Genel Kurulu’nda, MİT Teklifinin görüşmelerine başlandı. Dün kabul edilen 4 madde ne anlama geliyor? Bugün hangi maddeler görüşülüyor...

Meclis Genel Kurulu’nda MİT Teklifi’nin 11. maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre; kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan hallerde, kullanımlarında bulunan her türlü malzeme, ekipman, teçhizat ve cihazı, diğer kanunların bu konudaki düzenlemelerine bakılmaksızın MİT’e geçici olarak tahsis edebilecek veya bedelsiz devredebilecek.

MİT MÜSTEŞARININ TANIKLIĞI BAŞBAKAN’IN İZNİNE BAĞLI OLACAK

Meclis Genel Kurulu’nda MİT Teklifinin 10. maddesi kabul edildi.
Kabul edilen maddeye göre, MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamayacak. Ancak, devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Başbakanın iznine bağlı olacak.

MİT’E VERİLEN GÖREV VE YETKİLER ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ TALEP ÖNCELİKLİ OLARAK YERİNE GETİRİLECEK

Meclis Genel Kurulu’nda, MİT Teklifinin 9. maddesi üzerinde AKP’nin verdiği önerge kabul edildi.
Kabul edilen önergeye göre, bu kanunda MİT’e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilecek. Bu talepleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Görüşmelerin ardından teklifin 9. maddesi önerge doğrultusunda kabul edildi.

MİT MENSUPLARIININ KİMLİĞİNİ İFŞA EDENLERE HAPİS CEZASI

Meclis Genel Kurulu’nda, AKP’nin MİT Teklifinin 8. maddesi üzerinde verdiği önerge kabul edildi.

Kabul edilen önergeye göre; MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması halinde Basın Kanunu ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna göre sorumluları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu kanun kapsamındaki görev ve yetkilerin kullanılmasını engelleyenlere üç yıldan beş yıla kadar, ihmal veya suiistimal suretiyle önleyenlere yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilecek. Söz konusu fiillerin MİT mensuplarınca işlenmesi halinde verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılacak.

Görüşmelerin ardından teklifin 8. maddesi kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edildi.

CUMHURİYET SAVCILARI İHBAR ALDIKLARINDA MİT MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRECEK

Meclis Genel Kurulu’nda MİT Teklifinin 7. maddesi üzerinde AKP’nin verdiği önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar ve şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT Müsteşarlığı'na bildirecek. MİT Müsteşarlığı'nın konunun görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtmesi veya belgelendirmesi halinde adli yönden başkaca bir işlem yapılmayacak ve herhangi bir koruma tedbiri uygulanmayacak. MİT Müsteşarı hakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince yapılacak.

MİT Müsteşarı hakkındaki soruşturmalarda uygulanacak usul konusunda 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa atıf yapılırken, bu kanun kapsamındaki suçların ve MİT mensuplarının Ankara Ağır ceza mahkemelerinde yargılanmalarına ilişkin düzenleme teklif metninden çıkartıldı.

Görüşmelerin ardından teklifin 7. maddesi kabul edilen önerge doğrultusunda kabul edildi.

MİT TEKLİFİNİN 6. MADDESİ KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda, MİT Teklifinin görüşmelerine başlandı. MİT mensupları ile emeklileri, demirbaş silahları ve zâtî silahlarını MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek ve MİT Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek kaydıyla, meskûn mahaller dâhil her yerde taşıyabilecek.

Meclis Genel Kurulu’nda MİT Teklifinin 6. Maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeye göre; MİT mensupları ile emeklileri, demirbaş silahları ve zâtî silahlarını MİT Müsteşarlığı kayıtlarına geçirilmek ve MİT Müsteşarlığınca verilen belgelere işlenmek kaydıyla, meskûn mahaller dâhil her yerde taşıyabilecek. Bu suretle düzenlenen belgeler taşıma izni belgesi yerine geçecek.

 

 

TEKLİFİN 5. MADDESİ DEĞİŞTİ

Meclis Genel Kurulu’nda, MİT Teklifinin 5. Maddesinde yapılan değişiklikle MİT’e naklen atananların eski kurumlarına iade edilmelerine yönelik düzenleme teklif metninden çıkarıldı.
Genel Kurul’da, MİT Teklifi görüşülüyor. Teklifin 5. Maddesinde AKP’nin verdiği önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle teklifin 5. Maddesi teklif metninden çıkarıldı. Böylece, “MİT’e kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlardan, deneme süresinde veya adaylık süresinde başarısız olanların eski kurumlarına naklen atamaları yapılır” düzenlemesi teklif metninden çıktı. Önergenin gerekçesinde de, MİT’e naklen atananların eski kurumlarına iade edilmelerine yönelik düzenlemenin teklif metninden çıkarıldığı ifade edildi.
 


MİT’ÇİLER YARGILANMAYACAZK, MADALYAYLA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Sultan ÖZER
Ankara

Ergenekon; KCK ve süren birçok davayla birçok ölümlü olayların MİT üyeleri tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, Mecliste görüşülen MİT yasa teklifi ile MİT üyelerinin yetkileri daha da artırılıp, madalya ile ödüllendirilmelerinin önü açıldı. Teklifin kabul edilen maddeleri ile MİT’e ülke içinde ve dışında her türlü operasyon, teknik, istihbaratı takip yetkileri verildi. MİT mensuplarının bu görevlerinden dolayı yargılanmasının önü de kapatılan teklifin yasalaşması ile, yargılanma bir yana madalya ile ödüllendirilmelerinin de önünü açtı.

YURT İÇİ VE DIŞINDA GENİŞ YETKİ
Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden MİT yasa teklifinin kabul edilen maddeleri ile 1. Maddede yer alan “Bakanlar Kurulunca verilen her türlü görevi yerine getirmek” ibaresindeki “her türlü” ifadesi çıkarıldı. Kabul edilen madde ile MİT’e “Dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek” görevi verildi. MİT’in görevleri arasında ayrıca, “Dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak, istihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, çağdaş istihbarat teşkilat usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygun görülenleri temin etmek” de yer aldı.

PROVOKASYONLARIN ÖNÜ AÇILDI
Kabul edilen maddeler ile “Milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği haller” denilerek, MİT’e “Yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş, tüm örgüt veya oluşumlar ve kişilerle doğrudan ilişki kurma, uygun koordinasyon yöntemleri uygulama” görevi de verildi. Bununla MİT’in el Kaide, el Nusra gibi terör örgütleri ile Dışişleri Bakanlığı tapelerinde ortaya çıkan örnekte olduğu gibi provokasyonlarının da önü açılıyor.
MİT, bankalar dahil her türlü kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alarak, kişileri fişleyebilecek. Askeri mahkemeler dışında mahkemelerdeki davalarla ilgili her türlü soruşturma, kovuşturma, ifade tutanakları, bilgi ve belgeleri de alabilecek olan MİT üyeleri kimliklerini gizlemek için her türlü kimlik oluşturma, tüzel kişilik kurma yöntemlerini de kullanabilecek.

DAVALARIN BİLGİLERİNİ ALABİLECEK
MİT mensuplarına, “Görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşme, görüşme yaptırma” yetkileri de verildi. MİT’in görevlerine “…görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilmesi” de eklendi. Bununla, “Yürütülen süreçte MİT mensuplarının PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmelerinden dolayı yargılanmalarının önünün kapatıldığı” söylenmekle birlikte, “Bu maddenin Anayasaya aykırı olduğu, AKP’nin, BDP’yi süreçle ilgili oyalama taktiği güttüğü” de söyleniyor.

KENDİLERİNİ DE DİNLEYECEKLER
Yine kabul edilen maddeler ile “önleyici istihbarat” adı altında elemanlarını da dinleme yetkisi MİT’in elinde olacak. Düzenleme şöyle; “Önleyici istihbarat elde etmek ve analiz yapabilmek amacıyla yukarıdaki hükümlere ve diğer kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın; MİT müsteşarı ve yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya görev almak üzere başvuranların iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir.

MADALYA DA VERİLECEK
Teklifin kabul edilen maddesi ile MİT mensuplarının madalya ile ödüllendirilmeleri de yasalaştırılıyor. Maddeye göre, “Yurt içinde ve dışında olağanüstü gayret ve fedakarlıkla yaptığı çalışmalar sonucunda; ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasında, Devletin yücelmesinde, milli menfaatlere katkı ve hizmette üstün başarı ve yararlılık gösteren MİT personeline madalya verilebilir” denildi.
Toplam 15 madde olup, 18 önerge ile değişiklik yapılacak olan teklif, çok tartışılmasına ve eleştirilmesine rağmen “temel yasa” olarak iki bölüm halinde görüşülüyor.


TÜZEL: MİT, KATLİAMLARIN HESABINI VERMELİDİR

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, MİT yasa teklifinin 5. maddesinin Teklif metninden çıkarılmasını istedi. Meclis Genel Kurulunda konuşan Tüzel, MİT'e başka kurumlardan atananların, deneme süresinde başarısız olanların eski kurumlarına atanmasını düzenleyen, 5. maddenin  teklif metninden çıkarılmasını istedi.  Hükümet ve muhalefet  partilerinin de aynı yönde önerge verdiği 5. madde teklif metninden çıkarıldı.

MİT'in sıradan bir istihbarat kurumu olmadığını, halka karşı suç işlemiş, operasyonlarıyla hafızalarda olan bir olduğunu kaydeden Tüzel, "Reyhanlı'da 53 insanın katledilmesinde Roboski'de,34 insanın katledilmesinde, Paris'te üç Kürt  kadın  siyasetçinin katliamında MİT'in rolü sorgulanmaktadır” dedi. Hükümetine ve kendine karşı komplo, darbe içinde olunduğunu düşünen Başbakan’ın, MİT'i kendine koruma yaratacak bir kurum olarak yeniden örgütleme  ve "istibdat devleti" yaratma peşinde” olduğunu vurguladı. MİT yasasındaki değişikliklerin çözüm süreciyle ilgisi olmadığını kaydeden Tüzel, devlet önce Roboski, Reyhanlı, Paris ve1977 1 Mayıs katliamlarının hesabını vermelidir." dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net