15 Şubat 2014 10:20

HSYK yasası Meclisten geçti, AYM'ye gidiyor

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişiklik ön gören teklif Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. 46 maddelik yasanın yürürlüğe girmesinin ardından HSYK’nın tüm yetkileri Adalet Bakanı’na devrediliyor. CHP yasayı Anayasa Mahkemesine götürecek.

Paylaş

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısında değişiklik ön gören teklif Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. CHP yasayı Anayasa Mahkemesine götürecek.

Meclis Genel Kurulu’nda HSYK’nın yapısında değişiklik öngören teklifin görüşmeleri dünden beri aralıksız devam ediyor. Yoğun çalışma nedeniyle bazı milletvekillerinin geceyarısı uykuya yenik düştüğü görülürken TBMM kürsüsünden "Onlar derya kuzusu değil, milletvekili" diye espri yapıldı.
Teklifin 44. Maddesi üzerinde verilen önerge üzerinde konuşan MHP Konya Milletvekili Faruk Bal ile AKP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Teklifi eleştiren Bal, “Türk hukukuna kara bir leke olarak geçecek” derken “Öbür dünyada verilecek hesapta yalnız başına kalacaksınız. Öbür dünyada hesap vermekten sizi hiç kimse kurtaramayacak. Çünkü insanların hukuk önünde tarafsız olarak yargılanmasını esirgeyip rüşvetçiyi, haramzadeyi, haram sofrasından beslenenleri…” dedi.
Teklifin 43. Maddesi üzerinde AKP’nin verdiği önerge kabul edildi. Kabul edilen önerge Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununda değişiklik öngörüyor. Önergeyle yüksek mahkeme üyeleri arasından belirlenecek Anayasa Mahkemesi üye adayları için öngörülüp Adalet Komisyonunda kabul edilen 6 yıllık kıdem şartına ilişkin hüküm madde metninden çıkarıldı. Diğer maddeler ise kabul edildi. Maddelerin kabul edilmesinin ardından tümü üzerinden oylama yapıldı. Oylamada 210 kabul, 28 red oyu kullanıldı ve HSYK kanun teklifi oy çoğunluğuyla kabul edilerek kanunlaştı.

HSYK'NIN YETKİLERİ ADALET BAKANI'NA DEVREDİLİYOR
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısını değiştiren yasa ile 2010 Anayasa Referandumunda yapılan değişikler kanunla, sil baştan yeniden değişti. HSYK’nın yapısını değiştiren yasa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çekinceleri doğrultusunda değiştirildi. 2 maddenin çıkarıldığı, 17 madde üzerinde AKP'li milletvekillerinin önergeleriyle değişen 46 maddelik yasanın yürürlüğe girmesinin ardından HSYK’nın tüm yetkileri Adalet Bakanı’na devrediliyor. Buna göre; HSYK’da yetkili Adalet Bakanı olacak. Hâkim ve Savcıların soruşturma yetkisi ile Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri Adalet Bakanlığı’na devrediliyor.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısını değiştiren yasayla 2010 Anayasa Referandumunda yapılan değişikler silbaştan yeniden değişti.

ADALET AKADEMİSİ SİLBAŞTAN
Kabul edilen yasaya göre; Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri Adalet Bakanlığı’na devrediliyor. Buna göre; Türkiye Adalet Akademisi'nde Genel Sekreterlik makamı kaldırılacak. Türkiye Adalet Akademisi'nde kaldırılacak genel sekreterlik yerine çeşitli daire başkanlıkları kurularak hizmet birimleri oluşturulacak. Daire başkanlıklarına Adalet Bakanı tarafından atama yapılacak. Adalet Akademisi Başkanlığı, başkan ile üç başkan yardımcısından oluşacak. Başkanlık için 3 adayı Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu yerine Adalet Bakanı gösterecek. Başkan, yürürlükteki kanunda olduğu gibi Bakanlar Kurulu tarafından görevlendirilecek ya da atanacak. Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu'nun beş asıl, üç yedek üyesi; Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek.
Yürürlükteki kanun uyarınca başkanla aynı kriterlerin geçerli olduğu başkan yardımcıları ise Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ya da atanacak. Akademi Başkanlığına bağlı yeni hizmet birimleri oluşturuluyor. Mali hizmetlere ilişkin görevler, insan kaynakları ile ilgili görevleri yerine getiren birimden ayrılarak, "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" tarafından yürütülecek. Adalet Akademisi Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç asıl iki yedek üyeden oluşacak. Adalet Akademisi için yapılacak görevlendirmelerde bir yıllık süre şartı aranmayacak. Görevlendirmeler Başkan'ın talebi üzerine Adalet Bakanı tarafından yapılacak. Hâkim ve savcıların görevlendirilmesinde HSYK'nın, Adalet Bakanlığı'ndaki hâkimler hakkında Bakan'ın uygun görme kararı şartı yürürlükten kaldırılacak.
Türkiye Adalet Akademisi'nde ders vermekle görevlendirilecek adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını, muvafakatleri alınarak, Adalet Akademisi Başkanı'nın talebiyle Adalet Bakanı görevlendirecek. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi ile askeri yargı hâkim ve savcıları ve noterlerin ders vermesi için kendi kurumlarının uygun görüşü gerekecek.
HSYK'nın, Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, uluslararası kuruluş veya mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirmeyle başka kurum, kurul veya kuruluşlarda görev yapanlar dışındaki hâkim ve savcıları yurtdışına gönderme yetkisi de kaldırılacak.
Süresi biten başkan ve yardımcılarının 2 dönem daha göreve devam etme imkânı bir dönemle sınırlandırılacak. Hâkim ve savcıların meslek içi eğitimleri de bundan böyle HSYK yerine, Türkiye Adalet Akademisi'nce yaptırılacak. Bu eğitimin usul ve esasları, HSYK'nın görüşü alınarak Türkiye Adalet Akademisi'nce hazırlanan yönetmelikte belirlenecek.

SORUŞTURMA YETKİSİ ADALET BAKANINA BAĞLANACAK
Yasa’nın en önemli düzenlemesi olarak gösterilen değişiklikle HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı, ilgili dairenin teklifi üzerine hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması ilişkin kararı verme yetkisi getiriliyor. Başkan, Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atayacak.
HSYK Genel Kurulu, üyeler hakkındaki suç soruşturmasıyla disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin görevleri yerine getirecek. Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere yönetmelik çıkaracak, genelge düzenleyecek.

ÜYELERİN GÖREVLERİNİ BAKAN TAYİN EDECEK
HSYK Başkanı, üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını belirleyecek. Daire başkanları, her dairenin kendi üyeleri içinden üye tamsayısının salt çoğunluğuyla belirlenecek iki aday arasından Genel Kurul'ca seçilecek. Genel Kurul'un ilk toplantısında toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde 3 gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan kişi daire başkanı seçilmiş sayılacak.

TOPLANTI YETER SAYISI
Yasa, HSYK Genel Kurulu'nun toplantı yeter sayısında da değişiklik yapıyor. Mevcut kanuna göre en az 15 üyeyle toplanan ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alan HSYK Genel Kurulu, yasanın yürürlüğe girmesiyle üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacak.
HSYK'nın seçimle gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan eylemleri sebebiyle haklarında yürütülecek disiplin soruşturması HSYK Başkanı, disiplin kovuşturması Genel Kurul tarafından yapılacak.
HSYK Başkanı, ihbar ve şikâyetle ilgili olarak, doğrudan veya yaptırdığı inceleme sonucuna göre soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verecek.

38 VE 41. MADDELER İLE AYM’NİN İPTAL ETTİĞİ MADDE ÇIKARILDI
46 Maddelik HSYK’nın yapısını değiştiren düzenlemeden 2 madde çıkarıldı.
TBMM Genel Kurul’da, yasadan çıkarılan 38 madde ile; Danıştay, Yargıtay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurullarından seçilecek kurullarından seçilecek kurul üyeliği için her üyenin; bir aday için oy kullanabilmesini düzenliyor. Söz konusu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin bire bir aynısı olduğu gerekçesiyle yasa metninden çıkarıldı.
Dairelerin yeniden inceleme taleplerini düzenleyen 41. madde de yasa metninden çıkarıldı.

'DERYA KUZUSU'
Teklifin 45. Maddesi üzerinde verilen önerge üzerinde konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Genel Kurul’da uyuyan milletvekilleri olduğunu belirterek, “Gecenin şu saatinde arkadaşlarımız uyuyor. Onlar orada derya kuzuları değil, milletvekili onlar, onlar derya kuzusu değil, Yılmaz uyuyor uyandır, ayıptır günahtır. Yazık ediyorsunuz. O arkadaşlarımız da uyuyor. Olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir yasama faaliyeti” diyerek tepki gösterdi.

CHP, YASAYI ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRECEK
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, HSYK Yasasını Anayasa Mahkemesine götüreceklerini açıkladı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, HSYK'nın yapısında değişiklik öngören yasayı Anayasa Mahkemesine götüreceklerini belirterek şöyle dedi:
“Bu yasayla birlikte Türkiye’de anayasa, yoktur. Anayasaya göre millete ait olan yetkileri hükümet, Başbakan, Adalet Bakanı kendi yetkisi içerisine almaktadır. Çok açık bir şekilde yok hükmünde sayılması gereken bir kanuni düzenlemedir. Buradan umarım Sayın Cumhurbaşkanı, onun görevlendirdiği hukukçular bu görüşmeleri izliyordur. Çünkü bu kanunun kabulüyle birlikte bu kanunun yok hükmünde sayılması için Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapacağız.
Bu yasayla yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının üstünü kapama pahasına demokrasiye ve özgürlüğe büyük bir darbe indirdiniz.“

DİKTATÖR TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda, HSYK Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, muhalefetin 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonuna yönelik eleştirileri gerginlik yaşanmasına neden oldu. CHP'li Tufan Köse'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri AKP'lilerin tepkisine neden oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda, HSYK Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz alan CHP'li Tufan Köse, Başbakan Erdoğan'a yönelik, "Karşımızda dört dörtlük bir diktatörlük var, bunu kabul edin. Bütün dünyanın da diktatör bir başbakan olarak kabul ettiği bir Başbakan var" sözleri üzerine tutanaklara sözlü tartışma şu sözlerle yansıdı:

"AHMET YENİ (Samsun) - Saygısızlık etme!
TUFAN KÖSE (Devamla) - Her şeyi… Ama bu Başbakan…
RECEP ÖZEL (Isparta) - Hadi oradan, saygısızlık yapma!
TUFAN KÖSE (Devamla) - Dinleyin, dinleyin…
RECEP ÖZEL (Isparta) - Konuşma ahlaksız adam!
TUFAN KÖSE (Devamla) - Bu Başbakan... Anlatacağım.
BAŞKAN - Sayın Köse…
TUFAN KÖSE (Devamla) - Bu Başbakan, her şeyi kontrol etsin istiyor.
HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, uyarır mısınız?
TUFAN KÖSE (Devamla) - İstemiyor mu yahu, her şeyi kontrol edeyim istemiyor mu!
ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Sana ne!
TUFAN KÖSE (Devamla) - Kıyafete karışıyor mu, kıyafete? Senin kıyafetine karışıyor.
ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Sana ne ya!
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…
-SEN ÇOÇUK YAPMA
TUFAN KÖSE (Devamla) - İstanbul Belediyesini, Ankara Belediyesini yönetmek istiyor. "Basına ayar vereyim." diyor, "Basını da ayarlayayım." diyor. Ya, ta Libya'ya git sen, Libya'dan, Tunus'tan, Fas'tan gazeteci ara! "Basına ayar vereyim." diyor. Çocukların sayısının kaç olacağına karışıyor. Karışmıyor mu?
YUSUF BAŞER (Yozgat) - Sana ne!
TUFAN KÖSE (Devamla) - Karışıyor mu kardeşim? Karışıyor.
ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Sen yapma, çocuk yapma!
TUFAN KÖSE (Devamla) - Onu geçtik "Kadınlar sezaryenle mi doğum yapsınlar, yoksa normal doğum mu yapsınlar?"
YUSUF BAŞER (Yozgat) - Nasıl konuştuğunu bilmiyorsun ya!
TUFAN KÖSE (Devamla) - Yahu, sen jinekolog musun kardeşim, buna niye karışıyorsun?
RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen sarhoş musun ya, sarhoş musun sen?
TUFAN KÖSE (Devamla) - Diktatör ya, her şeyi belirleyecek.
RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen sarhoş musun, sarhoş musun?
ENGİN ALTAY (Sinop) - Recep, terbiyesizlik yapma!
RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne biçim konuşuyor…
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen…
ENGİN ALTAY (Sinop) - Ne demek "Sen sarhoş musun?"
BAŞKAN - Lütfen, Sayın Altay…
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aklı başında adam gibi mi konuşuyor?
TUFAN KÖSE (Devamla) - Ergenekon davasının savcısı oluyor.
RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne biçim konuşuyor?
HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sarhoş musun?
-SARHOŞ SENSİN
TUFAN KÖSE (Devamla) - Kardeşim, sarhoş sensin bir sarhoş varsa, bir sarhoş varsa sensin. Bu hakarettir ya, olur mu öyle şey! Sarhoş sensin!
ENGİN ALTAY (Sinop) - Başbakana "diktatör" demekte ne var?
BAŞKAN - Sayın Altay, lütfen…
ENGİN ALTAY (Sinop) - Ne demek sarhoş? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN - Lütfen oturun!
ENGİN ALTAY(Sinop) - Ayıp bir şey ya! Kim sarhoş? Kim diyor sarhoş diye? Ne demek sarhoş?
TUFAN KÖSE (Devamla) - Sarhoş sensin, sarhoş! Sarhoş sensin! Bir sarhoş varsa sensin! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)"
Tartışmaların uzaması üzerine Başkanvekili Sadık Yakut oturuma bir süre ara verdi.
Verilen aranın ardından görüşmeler tartışmalı bir şekilde devam etti. (ANKA)

ÖNCEKİ HABER

İBB\'nin yol bakım arazisi yağmura dayanamadı!

SONRAKİ HABER

Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını imha ettik

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa