Tam gün, bütçe sonrasına kaldı

Tam gün, bütçe sonrasına kaldı

AKP Hükümetinin ısrarı ile torba yasa mesaisini önceki gün gece yarısına kadar sürdüren Meclis Genel Kurulu, kamuoyunda “tam gün yasası” olarak bilinen yasa tasarısının 39 maddesini kabul etti. Ancak tasarının tümümün geçmesi bütçe görüşmelerinin sonuna kaldı.

AKP Hükümetinin ısrarı ile torba yasa mesaisini önceki gün gece yarısına kadar sürdüren Meclis Genel Kurulu, kamuoyunda “tam gün yasası” olarak bilinen yasa tasarısının 39 maddesini kabul etti. Ancak tasarının tümümün geçmesi bütçe görüşmelerinin sonuna kaldı. Kabul edilen 39 madde ise sağlık emekçileri ve hekimler, sağlık hizmeti alanlar açısından yeni hak getirmediği gibi, var olan hakları da götürür nitelikte.

Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilenlerden, genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin sözleşmeleri Sağlık Bakanı tarafından yapılacak. Başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman personel ve büro görevlilerinin sözleşmeleri ise Bakanın atadığı kurum başkanı tarafından yapılacak.

ESNEK SAAT UYGULAMASI

Sağlık personeli, mesai saatleri dışında da hastane ya da sağlık kuruluşuna çağrılabilecek. Mesai saatleri dışında da hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, personelin sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için alınacak tedbirler ve uyulacak kuralları Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Sağlık Bakanlığına yapılacak kayıt ve bildirimlerden de ücret alınacak.

SİYASET YASAĞI KALKMADI

Tasarı ile memurların meslekleri dışında başka bir işte çalışmaları yasağı sürerken, siyaset yasağı da AKP’nin verdiği sözlere rağmen kalkmadı. Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretleri yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oranından fazla verilecek. Tabip ve diş tabibi olan profesör ve doçentler, kurumsal sözleşme ile özel hastane ve vakıf üniversitelerinde çalışabilecek. Yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak istihdam edilebilecek.

ÖZELDE ÇALIŞAN, ÜNİVERSİTEDE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN OLABİLECEK

Profesö ve doçentler, toplam sayının yüzde 50’sini geçmemek üzere ve geliri de üniversiteye kaydedilmek şartıyla mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışabilecek.

Özel hastane ve vakıf üniversitesi hastaneleri, tabip ve diş tabibi kadro sayılarının yüzde 20’sini geçmemek üzere üniversite ile sözleşme yapabilecek. Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı alınan ilave ücretler, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak. Bu şekilde elde edilen gelirin yüzde 50’den az ve yüzde 60’tan fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oran; mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenecek.
Üniversitelerde olduğu gibi, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) de sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ İSTİSNASI

Tasarı ile kamuda tam gün çalışmanın bir istisnası da getirildi. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, çalışma saatleri dışında, kurumlarının izniyle, aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilecek. Tabipler, işyeri eğitimi alma ve işyeri belgesine sahip olma şartı aranmaksızın,

10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilecek.
Tasarı ile ebelik eğitimi de lisans seviyesine çıkarılıyor. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmeyecek. Sağlık meslek liselerinin hemşirelik programına da öğrenci kaydı yapılmayacak. (Ankara/EVRENSEL)

 

www.evrensel.net