Muayenehane yasak özel hastane serbest

Muayenehane yasak özel hastane serbest

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta “Tam Gün Yasası” olarak adlandırılan Torba Kanun Tasarısı görüşülecek. Tasarıya göre kamuda çalışan hekimlerin ayrıca muayenehane açması yasak ancak Tıp Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin hem kamuda hem özelde çalışmaları serbest.

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta “Tam Gün Yasası” olarak adlandırılan Torba Kanun Tasarısı görüşülecek. Tasarıya göre kamuda çalışan hekimlerin ayrıca muayenehane açması yasak ancak Tıp Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin hem kamuda hem özelde çalışmaları serbest.

Gezi direnişi sırasında polisin yaraladığı yurttaşlara yardım eden hekimler nedeniyle tasarıya girdiği belirtilen “Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” maddesi de Mecliste görüşülecek maddeler arasında.

Öte yandan haftalar önce Genel Kurul’un gündemine gelmesi beklenen ancak son anda komisyona geri çekilen tasarı için AKP, Genel Kurulu Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinin dışında Cuma ve Cumartesi günü de çalıştırmayı planlıyor.

TAM GÜN TASARISINDA NELER VAR?

Tam Gün Yasasının bazı önemli noktaları şöyle:
* Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28’inci maddesi hükmüne tabi olacak.
* Profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir ana bilim dalındaki kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecek.
* Mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirecek, bu süre içerisinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilecek.

PROF. CEO’LAR DÖNEMİ

* “Ruhsatsız sağlık hizmeti sunan” hekimlere 3 yıla kadar hapis cezası, 20 bin güne kadar da adli para cezası verilebilecek.
* Profesör olmak için üniversitede fiilen çalışma zorunluluğu kaldırılıyor, Sağlık Bakanlığı’nda CEO olarak çalışırken, hastane yöneticiliği, başhekimlik yaparken profesör olunmasının önü açılıyor.
* Tıp fakültesini yurt dışında okuyan ya da bir biçimde yurt dışında çalışmış olanlara mecburi hizmet muafiyeti getiriliyor.

AİLE HEKİMLERİNE İŞYERİ HEKİMLİĞİ

* Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler ile aile hekimlerinin mesai saatleri dışında aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapması düzenleniyor. Ayrı bir uzmanlık alanı olması gereken İşyeri Hekimliği, diğer hekimlerin sırtına yükleniyor.
* Aile Hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ayda en az 16 saat Nöbet tutma zorunluluğu getiriliyor.
* Fakültede, devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde 5’ine kadar  sözleşmeli profesör ve doçent istihdamı düzenleniyor. Bunlara döner sermayeden saat ücreti verilmesi seçme seçilme dahil pek çok akademik hakkın tanınmaması teklif ediliyor.

‘ÖZEL HASTANELERE HEKİM PAZARLAMA SİSTEMİDİR’

Dr. Osman Öztürk (TTB Merkez Konsey Üyesi):
Tam gün sistemi değil, özel hastanelere hekim pazarlayan bir sistem oluşturulmak istenmektedir. Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma diye bir suç tanımlayıp, mesleğini uygulamaya çalışan hekimlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bütün bu olanlar tam bir rezilliktir.  Hastalar açısından bakarsak, yasanın özel hastanelerin müşteri sayısını arttırmaya yönelik uygulamalar içerdiğini görüyoruz.

www.evrensel.net