28 Nisan 2011 13:26

‘İşçi sağlığı ve güvenliği, kamusal hizmet olarak algılanmalı’

TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın düzenlediği VI. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde, işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, kamusal hizmet olarak algılanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce insan, önce sağlık, önc

‘İşçi sağlığı ve güvenliği, kamusal hizmet olarak algılanmalı’

Paylaş

MMO’nun, 21-23 Nisan tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde düzenlediği VI. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, her zaman için dikkatlerin, ekseni insan olan çağdaş bir iş mevzuatına odaklanması önerisi öne çıktı.

İşçi sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması ve karar alma sürecine, TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları, TTB ve sendikaların katılımının sağlanması gerektiği kaydedilen bildirgede, “İlgili meslek örgütleri, işçi, işveren, hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir koordinasyon mekanizması oluşturulması” istendi.

‘İSG MEVZUATI ÇAĞDAŞLAŞTIRILMALI’

İSG hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak algılanmasının önemine dikkat çekilen bildirgede, “Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bu yasa ve diğer düzenlemeler yerine konunun taraflarının katılımı ile demokratik bir yasa çıkarılmalı, iş mevzuatı, ekseni ‘insan’ olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalı” denildi.

İSG Yasa Tasarı Taslağı’nın ilgili oda, sendika ve üniversitelerin görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi istenen bildirgede, İş Yasası’ndaki “İş güvenliği mühendisliği” ve “iş güvenliği teknik elemanı”nın ayrı tanımlanması önerisi yer aldı.

TÜM İŞYERLERİ İÇİN İŞGÜVENLİĞİ

Bildirgede, “Tüm işyerlerinde iş güvenliği mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirilmesi, mühendisin ücret yönünde işverene bağlı olmaması, 50’den fazla işçi çalıştıran sanayi işletmelerinde tam zamanlı iş güvenliği mühendisi çalıştırılmasının zorunlu olması, TMMOB’ye bağlı odaların etkin bir denetim işlevi üstlenmesi, İSG hizmetlerinin bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları kapsaması” taleplerine de yer verildi.

“İş Sağlığı Hemşiresi” görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin birçok konunun iş mevzuatında yer almadığının belirtildiği bildirgede, “İşyeri hekimleri, işyeri sağlık memurları ve işyeri hemşirelerinin mesleki bağımsızlıkları sağlanmalıdır” denildi.

Bildirge; “İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde ‘önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği’ anlayışı yerleştirilmeli,  öncelik İSG uygulamalarında olmalıdır” denildi. (Ankara/EVRENSEL)


 ‘Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2007 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu‘nun üçüncüsünü 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirecek. Bilim dünyası ve madencilik sektörüne büyük fayda sağlayacağına inanılan sempozyumu, MMO adına Zonguldak Şubesi organize edecek.
Bu sempozyumda da, öncekilerde olduğu gibi, güncel bilgilerin ışığında, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından madencilik faaliyetlerinin her aşamasında  yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle ele alınacak ve tartışılacak. Sektördeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Donanımı Sergisi’nin de açılacağı sempozyumda, alanın uzmanları bildiriler sunacak, tartışmalar gerçekleştirecek.


‘ÇOCUKLAR ÇALIŞTIRILMASIN’

Bildirgede yer alan öneri ve taleplerin bazıları şöyle;
*Meslek Hastalıkları Hastanesi sayısının artırılmalı, hekim, işçi eğitimi dahil, meslek hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar ivedilikle yapılmalı,
*Çalışanın iş memnuniyetini, moralini, verimliliğini olumsuz etkileyen önemli sağlık sorunlarından olan Mesleki Kas İskelet Hastalıkları’nın sonuçlarından korunmak için bilimsel çalışmalar yapılmalı,
*Dünyada ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk emeği sömürüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk işçiler rehabilite edilerek, eğitime yönlendirilmeli,
*Ucuz işgücü olarak görülen kadın ve emeğine yönelik tüm olumsuz uygulamalar kaldırılarak eşit işe eşit ücret sağlanmalı,
*Tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalı; sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalı,
*İSG denetimlerinde işyeri ve işçi sayısı arttırılmalı, riskli iş kollarında denetimin etkinliği yeni yöntemlerin uygulanması ile desteklenmeli, denetim elemanlarına daha fazla imkânlar sağlanmalı; önlem almayan işverenler için uygulanacak yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli,
*Tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verilmesinden ve aile hekimliği uygulamalarından vazgeçilmeli; sağlık ocakları kapatılmamalı, koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmelidir.

ÖNCEKİ HABER

Çağlayan’da işçiler taleplerini haykırdı

SONRAKİ HABER

İZBAN'da sözleşme 'Yüksek Hakem' tehdidi ile imzalandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa