1 Mart tutanakları açıklanmadı

1 Mart tutanakları açıklanmadı

1 Mart tezkeresinin tutanaklarına konulan yasağın sona ermesinin ardından belgelerin kamuoyuna açıklanmasını talep eden İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’e yanıt geldi. Meclis Başkan Vekili Mehmet Sağlam, Tüzel’e verdiği yanıtta, Meclis İçtüzük 71. maddesi “Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden

Sağlam, Tüzel’e gönderdiği yanıtında “bilindiği üzere, 1924 Anayasasının 24’üncü maddesi ile 1961 Anayasasının 87’nci maddesi hükümlerine paralel şekilde, yürürlükteki Anayasanın 97’nci maddesinin ikinci fıkrasında ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı TBMM kararına bağlıdır’ denilmektedir. Böylece Anayasa, kapalı oturumların yayımını her halükarda Meclis kararına bağlamış bulunmaktadır” diyerek tutanakların verilmemesini savundu. Sağlam ayrıca, 1973 yılında kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan İçtüzük’ün 71’inci maddesinde “Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabilir.

Bunların daha önce veya sonra yayımlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verilir” ibarelerinin yer aldığını aktardı.Bahse konu 71. madde de yer alan “yayımlanabilir” ifadesine vurgu yapan Sağlam yanıtında, “Bu düzenlemeyle konuya iki yeni boyut kazandırılmıştır: Birincisi, İçtüzük’e temel teşkil eden teklifteki ‘yayımlanır’ ifadesinin ‘yayımlanabilir’ olarak kabul edilmesi suretiyle, hükmün emredici değil, takdiri olduğuna işaret edilmiştir. İkincisi, konunun Genel Kurula sunulması yolunun netleştirilmesi ve Başkanlık Divanı yerine Danışma Kurulu olarak düzenlenmesidir” ifadelerini kullandı. Sağlam sunduğu ‘gerekçelerle’ talep edilen kapalı oturum tutanaklarının yayımlanmasının imkanı olmadığına vurgu yaptı. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net