12 Kasım 2018 18:37

Dişhekimlerinden vekillere çağrı: Demokrasi için ‘Hayır’ deyin

Türk Dişhekimleri Birliği, komisyonda kabul edilen Sağlık Torba Yasa Teklifinin 5. Maddesi için miletvekillerine çağrı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

TBMM'ye getirilen ve Komisyondan geçen Sağlık Torba Yasa Teklifinin 5. Maddesi, dişhekimlerinin mesleki yetkilerini idarenin kararlarına bağlı hale getiriyor. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Türk Dişhekimleri Birliği, milletvekillerine çağrı yaparak düzenleme için ‘hayır’ çağrısı yaptı.

“Bu madde geçerse, meslektaşlarımız bir yargı kararı olmadan, sadece idarenin kararıyla mesleklerini icra etmekten uzaklaştırılabilecek” denilen açıklamada; “Anayasamız birey haklarını, vatandaşın devlete, devletin vatandaşa ilişkin görev ve sorumluluklarını tanımlamış olup, kanunlarımız da suç ve ceza konusunu tam olarak belirlemiştir. Buna rağmen somut delil olmaksızın suçlu yaratmak; evrensel hukuk değerleri ve anayasamıza uygun değildir. TBMM'deki tüm siyasi partilerin değerli milletvekillerini, toplumsal tecrübelerimizi düşünerek, vicdanlarıyla oy kullanmaya ve bu antidemokratik yasa teklifine karşı çıkmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki, toplumsal barışın tek dayanağı demokrasi ve evrensel hukuk kurallarıdır. Ve bu kurallar herkes için gereklidir. 12 Eylül'de de, 28 Şubat'ta da gördük, yaşadık, tecrübe ettik; demokrasi herkese gereklidir” ifadelerine yer verildi.

Teklifin 13 Kasım’da TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeye başlanacağını hatırlatan Türk Dişhekimleri Birliği, “Bu Yasa Teklifi, ülkemizin, uluslararası sözleşmelerle kabul ettiği hukuk kurallarının yanı sıra; Anayasamız ile de tanımlanmış kurallara aykırı hükümler içermektedir. Herkesin bildiği gibi yürütülmekte olan güvenlik soruşturmalarının neredeyse tümü; iktidarda olan partinin siyasi yaklaşımlarına göre kişinin düşünce ve kanaatlerinin öğrenilip raporlanmasını içermektedir. Mevcut teklifte; güvenlik soruşturmasına bağlı olarak yapılan bir idari kararla hekim ve dişhekimleriyle terör örgütleri arasında bağ olabileceği kabul edilmektedir. Polisin yazdığı bir rapor, Sağlık Bakanlığı bürokratlarından oluşan Güvenlik Soruşturması Komisyonunda değerlendirilmekte ve kişinin mesleki geleceği karara bağlanmaktadır” dedi.

Hiç kimsenin suçluluğu kesin bir yargı kararı ile saptanmadıkça suçlu olarak kabul edilemeyeceğine değinilen açıklamada, “Yasa Teklifiyle, masumiyet karinesi ihlal edilmekte, kamu görevinden çıkartılan meslektaşlarımızın kamu sağlık kurumlarında çalışmaları engellendiği gibi, SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşmalı sağlık kuruluşlarında çalışmaları da yasaklanmaktadır. Bununla da yetinilmemekte, kamu görevinden çıkartılan veya güvenlik soruşturmasına bağlı olarak kamu görevine hiç alınmayan meslektaşlarımızın düzenledikleri raporların mahkemeler ve idare tarafından dikkate alınmayacağı belirtilmektedir. Bu Teklifin yasalaşmasından kaygı duyuyoruz. Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilerin, siyasi partilerin mensubu olan milletin vekillerinin, adil ve vicdanlı davranmalarını, ülkemizi çağdaş demokratik ülkelerden ayrıştıracak, yurttaşların maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunacak bu tür düzenlemelerden kaçınmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

KOMİSYONDA KABUL EDİLEN MADDE METNİ NE DİYOR?

MADDE 5- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 15- Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar sadece 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir. Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen Devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemezler. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşülür. Bunların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenledikleri raporlar, yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmaz.” (HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Çalışan kadınlar şiddet sarmalında

SONRAKİ HABER

Hırvatistan: Milanovic her şey olabilir ama solcu değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...