Danıştay, tarım arazilerini imara açan yönetmeliğe 'dur' dedi

Fotoğraf: Pixabay

Danıştay, tarım arazilerini imara açan yönetmeliğe 'dur' dedi

Danıştay, ‘Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklik için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay 10’uncu Dairesi’nce ‘Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e karşı, tarım arazilerine inşaat yapılmasının önünü açacağı endişesiyle açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde ‘Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. İllerde vali başkanlığında 9 üyeden oluşan Toprak Koruma Kurulu’nca karar alınması konusunda, ‘Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir’ hükmü getirildi.

‘DÜZENLEME ÇELİŞKİLİ’ KARARI

Düzenlemenin tarım arazilerine inşaat yapılmasının önünü açacağı kaygısı dile getirilerek, Foça Belediye Başkanlığı ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nce yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı. Davaya bakan Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından düzenleme için yürütmenin durdurulması kararı verildi. Kararın gerekçesinde, nispeten daha az tarım toprağının amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verecek daha basit kararlarda toplantı ve karar yeter sayılarında nitelikli çoğunluk aranmaktayken, daha geniş alanların tarım dışına çıkarılmasını gerektiren bir kısım yatırımlar yönünden adi çoğunluğun yeterli bulunmasının çelişkili olduğu belirtildi. Toplantı yeter sayısının 6 üyeye, enerji ve ulaşım yatırımları yönünden ise karar yeter sayısının 5’te 3 çoğunluktan niteliksiz çoğunluğa düşürülmesinin, kanunun, tarım dışı kullanımda kamu yararı olsa dahi toprak bütünlüğünü ve verimliliğini korumaya yönelik amacına ve açık şekilde 13. maddesine aykırı bulunduğu kaydedildi.

Kararda, “Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında sayılan hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi ‘hukuki güvenlik ilkesi’dir. Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar.  Dava konusu düzenlemenin ise yukarıda belirtilen gerekçelerle, hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmadığı sonucuna varılmaktadır” denildi.

DAHA ÖNCE DE YÜRÜTME DURDURULMUŞTU

Danıştay 10. Dairesi’ne daha önce de Ziraat Mühendisleri Odası tarafından tarım arazisi vasfından çıkarılan Alpu Ovası ve verimli tarım arazilerinin korunması için dava açılarak, yönetmeliğin durdurulmasını istemişti. Danıştay 10. Dairesi, yapılan bu değişikliğin, ‘hukuki belirlilik’ ve ‘hukuki güvenlik’ ilkeleriyle bağdaşmadığına hükmederek, yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ağustos 2018 15:50
www.evrensel.net