AYM: Mühürsüz zarf Anayasaya uygun, sandık taşınmasında sorun yok
Fotoğraf: Google Street View

AYM: Mühürsüz zarf Anayasaya uygun, sandık taşınmasında sorun yok

AKP'nin seçim düzenlemesinin iptaline ilişkin başvuruyu reddeden Anayasa Mahkemesi, kararının gerekçelerini açıkladı.

AKP'nin seçim düzenlemesinin iptaline ilişkin talebi reddeden Anayasa Mahkemesi, mühürsüz zarfların geçerli sayılmasının Anayasaya aykırı olmadığını savundu, sandıkların taşınmasını ise 'seçim güvenliği' ile açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, gerekçede, aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebileceğine dair düzenlemeye ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Anayasa’nın 67. maddesinde vatandaşların, seçme ve seçilme hakkına sahip oldukları hükme bağlanırken 'kanunda gösterilen şartlara uygun olarak' denilmek suretiyle bu hakların kullanılmasının kimi koşullara ve düzenlemelere bağlı kılınabileceği belirtilmiştir. Anılan hüküm uyarınca yapılacak kanuni düzenlemelerde, Anayasa’nın temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimini belirleyen 13. maddesine uyulması gerektiği tabiidir. Dava konusu kural, aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerine kaydedilmeleri konusunda takdir yetkisi tanımaktadır. Ancak bu takdir yetkisinin kullanımı yine kural uyarınca iki şarta bağlanmış durumdadır. Buna göre aynı binada oturan seçmenler farklı sandık bölgelerine kaydedilse bile hane bütünlüğü korunacak ve bu farklı sandık bölgesi aynı seçim bölgesi içinde olacaktır.

6216 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre her muhtarlığın bir seçim bölgesi olduğu ve aynı hanede bulunanların aynı sandık bölgesine kaydedilecekleri gözetildiğinde aynı binada oturan seçmenlerin aynı muhtarlıktaki farklı bir sandık bölgesine kaydedilebilmelerinin, seçme hakkını ortadan kaldıran veya onu kullanılamayacak ölçüde sınırlayan bir düzenleme olarak nitelendirilemeyeceği açıktır. Ayrıca binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilmelerinin, kullandıkları oyun belirlenmesini kolaylaştırmaması karşısında özgür iradeleri doğrultusunda oy kullanmalarına olumsuz etki edecek bir duruma yol açtığı söylenemez. Bu nedenle kuralda serbest seçim ilkesine de aykırılık bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın, Anayasa’nın 13., 67. ve 79. maddelerine aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir."

'MÜHÜRSÜZ ZARF ANAYASAYA UYGUN'

Kararda, kanunun en tartışmalı başlığı olan mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılacağına dair kuralın da Anayasa'ya aykırı olmadığı savunuldu.

Açıklamada, serbest seçim ve seçimlerin dürüstlüğü ilkelerinin, seçmenin iradesi doğrultusunda oy vermesini sağlayacak ortamın oluşturulmasına ek olarak, ortaya konulan seçmen iradesinin muhafazası, sağlıklı biçimde tespiti ve geçerli kılınmasını mümkün kılacak tedbirlerin alınmasını da gerekli kıldığı belirtildi.

Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda hangi tedbirlerin alınacağı hususu, kanun koyucunun takdir yetkisinde olmakla beraber alınacak tedbirlerin, özgür biçimde oluşan ve ortaya konulan seçmen iradesinin muhafazası ve sağlıklı biçimde tespiti ile geçerli kılınması bakımından elverişli ve yeterli olması gerekmektedir. Kuralla zarfların sandık kurulu mührüyle mühürlenmesi zorunluluğundan vazgeçilmemektedir. Kural belli şartlar altında bu zorunluluğa istisna getirmektedir. Kanun koyucu sandık kurulunun ihmalinin sonuçlarının seçmene yüklenemeyeceği düşüncesinden hareketle dava konusu kuralı düzenlemiştir. Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin, oy pusulaları ile zarfları sandık kurulu mührüyle mühürlemek biçimindeki kanuni zorunluluğu yerine getirmemeleri nedeniyle ortaya çıkabilecek sorumlulukları ise devam etmektedir. Öte yandan 298 sayılı Kanun’da seçmen iradesinin muhafazasını ve sağlıklı biçimde tespitini sağlamaya yönelik olarak seçim öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin başkaca tedbirlerin alındığı görülmektedir. Seçmen iradesinin muhafazası ve sağlıklı biçimde tespiti ile geçerli kılınmasına yönelik anılan tüm tedbirler çerçevesinde, zarfın üzerinde yer alan YSK filigranı ve amblemi ile ilçe seçim kurulu mührüyle yetinilmeyerek sahte oy pusulası veya zarfın kullanılması, oy pusulalarının değiştirilmesi gibi seçmen iradesinin başkalaştırılması sonucunu doğurabilecek hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla seçimin her bir aşamasına ilişkin olarak pek çok farklı tedbirin alındığı da göz önünde bulundurulduğunda sandık kurulu mührü ile mühürlenmemiş zarfların geçerli sayılmasının, serbest seçim ve seçimlerin dürüstlüğü ilkelerine aykırılık oluşturduğu söylenemez. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların, Anayasa’nın 67. ve 79. maddelerine aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Haziran 2018 13:42
www.evrensel.net
ETİKETLER erken seçimAYM