24 Aralık 2017 06:59
Son Güncellenme Tarihi: 24 Aralık 2017 08:27

695-696 sayılı KHK'lerin tam metni: Taşeron ve tek tip var

OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni KHK ile 2 bin 76 kişi ihraç edildi, taşeron düzenlemesi ve tek tip dayatması hayata geçirildi.

Paylaş

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplan 2 bin 76 kişi ihraç edildi. KHK'lerle ayrıca taşeron işçi düzenlemesi ve tek tip kıyafet uygulaması da hayata geçirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi. 695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi, Adalet Başkanlığı'ndan 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi.

İHRAÇ EDİLENLER GÖREVE İADE EDİLDİ

Bugün açıklanan 695 sayılı KHK ile daha önce görevlerinden alınan 115 kişi ise görevlerine iade edildi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ: 4/C STATÜSÜNDEKİ İŞÇİLER 4/ B (SÖZLEŞMELİ) STATÜSÜNE GEÇİRİLDİ

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

696 sayılı KHK ile yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi de yer aldı. Maddeler Şöyle:

Madde 17 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) Fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 tarihle ve 4046 sayılı Özelleşitrme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de bu fıkra kapsamında yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre, çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine göre Bakanlar Kurulunca belirlenir”
 

MAdde 18 GEÇİCİ MADDE 43- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4’üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalıştırılmakta olanlar pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere , bu Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilir

Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilinlere iş sonu tazminat ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatı esas olan toplam hizmet süreleri yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında  da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıkları tarihten itibaren başlar.

4’üncü maddenin mülga ( C ) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. 

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

BARIŞ İMZACISI AKADEMİSYENLER İHRAÇ EDİLDİ

105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli ihraç edildi. İleri haberin geçtiği listeye göre, Dicle Üniversitesi'nde barış bildirisi imzacısı akademisyenler Düzgün Uğur, Erhan Ünlü, Hümeyra Yılmaz, Romedi Çelik, Eda Aslı Şeran, Aslı Aydemir ihraç edildi.

PROF.DR: ERHAN ÜNLÜ: ŞAŞIRMADIK,BEKLİYORDUK

Erhan Ünlü

İharaç listesinde yer alan akademisyenlerden Dicle Üniversitesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı  Prof. Dr.Erhan Ünlü, ihraçları  beklediklerini dile getirerek “ Bu kıyımların devam edeceğini biliyorduk. Diğer arkadaşlarımız hiçbir suçu olmamasına rağmen nasıl ihraç edildilerse benimde  bundan ayrı olmam düşünülemezdi. İhraç listesinde ismimizin olmasına şaşırmadık bu yüzden”dedi.
 

ÖZAKÇAYI ZİYARET ETTİĞİ İÇİN AÇIĞA ALINAN MUKUL İHRAÇ EDİLDİ

KHK ile ihraç edilen ve işine dönme talebiyle açlık grevi yapan Semih Özakça’yı ziyaret ettiği için açığa alınan Sinop Eğitim Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul da KHK ile ihraç edildi.

DANIŞTAY VE YARGITAYA KADRO

Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

GEMLİK KHK İLE TAŞINIYOR

Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak düzenlemeler de KHK’ya girdi.

Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak düzenlemeler de KHK’ya girdi. Buna göre ‘ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle’, orman özelliğini yitiren ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan bir bölge Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Bölge orman dışına çıkarılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Nakil ve yerleştirme bu bakanlıkça yürütülecek. Ayrıca son 2 yılda deprem olan bölgelere kredi desteği sağlandı.

ÖĞRENCİLİKLE İLİŞKİSİ KESİLENLER

695 sayılı KHK'da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu iddia edilen yapı ve oluşumlarda irtibatı olduğu öne sürülen 6 kişinin öğrencilikle ilişkileri kesildi.

TUTUKLULARA 'TEK TİP' DAYATMASI

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

 Darbe sanıkları badem kurusu kıyafetlerle duruşmaya gelecek.

EYLEMLERE SALDIRAN SİVİLLERİN ÖNÜ AÇILACAK

Madde 121: 8/1/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile bazı kurum ve Kuruluşlara Oair Düzenleme yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir
“( 2 ) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 17/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır”
 

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.


SAVUNMA SANAYİİ DE CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANDI

Çıkan KHK ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonunun sağlanması için 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kuruldu. 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırıldı. 

Söz konusu değişiklik, KHK'de, “Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır” ifadesiyle yer aldı. 

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı açıklamada Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığa bağlanması ile ilgili yorumda bulundu

Sezgin Tanrıkulu'nun mesajı şöyle "KHK ile dikkat çeken hüküm ; Bütçesi dün olağanüstü artırılan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Savunma Bakanlığından alınarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı.
Savunma Sanayi, medya patronları ve AK Parti ilişkisi dikkate alındığında bu değişiklik acaba neden?"

ASKERİ FABRİKA VE TERSANE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ KURULDU

Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

VAKIFLAR BANKASI HAZİNEYE GEÇECEK

Yeni yayımlanan 696 sayılı KHK ile Vakıflar Bankası'nın Hazineye geçeceği belirtiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerinin tamamı Hazineye devredilecek. Karşılığında vadeli kira sertifikası ihraç edilecek. Vadeleri 2 aydan 4 yıla kadar 5 farklı sürede olacak.

Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetliler Vakfının (C) grubu hisseleri de Hazinenin bağlı olduğu Bakanın isteği üzerine Hazineye devredilebilecek. Karşılığında Sandığa, Devlet İç Borçlanma Senetleri verilecek.

Mülhak vakıflara ait hisseler de vakıf mütevellileri isterlerse parası peşin ödenmek koşuluyla Hazineye devredilecek.

Bankanın Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Yönetim Kurulu’ndan çıkarılıyor. Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bağı koparılıyor.

Banka Genel Müdürünü başbakan atıyordu. KHK ile Banka Yönetim kurulunca seçilmesi öngörülüyor.

VAKIF KURULDU

695 sayılı KHK'da Türk Genç İşadamları Vakfı adlı vakıf kuruldu.

KAPATILAN KURUMLAR

695 sayılı KHK'da 7 dernek, 7 vakıf, 2 gazete ve bir şirket kapatıldı.

KAPATILAN DERNEKLER

İzmir Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği, İzmir Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu, Nevşehir Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği, Karabük Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği, Kahramanmaraş Kahramanmaraş Uluslar arası Öğrenciler Derneği, Gaziantep Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitim Derneği 

KAPATILAN VAKIFLAR

İzmir, Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı, İzmir, Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı, Kocaeli Türk Eğitim sağlık ve Çevre Vakfı, Manisa, Turgutlu Eğitim Vakfı, Aydın, Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı, Ankara, Uluslar arası hukuk ve Adalet Vakfı, İzmir Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı,

KAPATILAN GAZETELER

Isparta, Akdeniz Gazetesi, Isparta Çınaraltı Gazetesi

KAPATILAN ŞİRKET

Özel İskenderun Kalp Merkezi 

695 SAYILI KHK'NİN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

696 SAYILI KHK'NİN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Kadın işçilerin ‘katmerli’ direnişi ne öğretiyor?

SONRAKİ HABER

Berlin’de Libya konferansı: Önce savaşı körüklediler şimdi de “kurtarıyorlar”

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...