Kamu kuruluşlarında yükselmek için sözlü sınav şart

Kamu kuruluşlarında yükselmek için sözlü sınav şart

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Müezzinoğlu’na yönelttiği, kamu kuruluşlarında yükselmek için sözlü sınav şartına dair sorulara yanıt geldi.

CHP Niğde Milletvekili ve Kit Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na sorduğu sorulara Bakan’dan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer şu soruları yöneltti:
1- Kamu Kurumlarında Görevde Yükselme ve Unvan Yönetmeliğinde düzenlemeye gidilerek yükselme sınavlarında sözlü mülakatın kaldırılması gerekirse iki kademeli yazılı sınava geçilmesi ve kurumlarda boş kadrolar için iki yılda bir sınav zorunluluğu getirilmesi düşünülmekte midir?
2- Kamu Kurumlarında Görevde Yükselme ve Unvan Yönetmeliğine göre çalışanların durumlarının eşit hale getirilmesi düşünülmekte midir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gürer’in sorularını şu şekilde yanıtladı:
15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18.04.1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Genel Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1 'inci maddesinde, " Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmüne yer verilmiştir. Bahsi geçen Genel Yönetmeliğin "Sınav şartı" başlıklı 8'inci maddesinde de, "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir." hükmü yer almaktadır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda belli dönemlerle yapılmaktadır. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2017 12:47
www.evrensel.net