Kızılay Meydanının adının değiştirilmesine itiraz reddedildi

Kızılay Meydanının adının değiştirilmesine itiraz reddedildi

Ankara Şehir Plancıları Odası'nın Kızılay Meydanının adının değiştirilmesine yönelik yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Ankara Şehir Plancıları Odası'nın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Ağustos tarihli kararıyla onaylanan Kızılay Meydanı'nın adının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olarak değiştirilmesine yönelik meclis kararının iptali ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi yönündeki talebi, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, kararında kanunlarında, idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceklerine hükmedildiğini hatırlattı.

"Uygulanmakla etkisi tükenecek olan" idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceğini, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğunu kaydeden Mahkeme şöyle devam etti:

"Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğinden itibaren '7 gün içerisinde Ankara 'Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 20/01/20l7 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." (ANKA)

www.evrensel.net