Yeni müfredatta, sekülerizm ve pozitivizm ‘inanç problemi’

Yeni müfredatta, sekülerizm ve pozitivizm ‘inanç problemi’

MEB’in yeni müfredatında sekülerizm ve pozitivizm satanizmle birlikte ‘inanç problemi’ olarak gösteriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim programında dinin devletten ayrı ve özerk olmasını öğrencilere “problem’’ olarak anlatacak. Yeni müfredatta Türkiye’deki milyonlarca insanın kendi yaşamını tanımlarken kullandığı “sekülerizm” kavramı ortaöğretimde çocuklara “satanizm” kavramı ile birlikte bir inanç sorunu olarak aktarılacak.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, Atatürk’ün hayatı ve mücadelesine ilişkin eğitim alanındaki bölümleri yeni eğitim programında daraltan, evrim teorisini yok sayan ve çocuklara ‘cihat’ kavramını ‘değerler’ başlığı altında anlatmaya hazırlanan MEB “sekülerizm” kavramını da inanç problemi saydı. Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre “Bireysel katılımı önemli gören, dinin devletten ayrı ve özerk olmasını savunan öğreti” olarak tanımlanan sekülerizm, MEB tarafından ortaöğretimde “Din, Ahlak ve Değerler” alanında seçmeli olarak okutulan Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) kapsamında “İnanç problemleri” konusu başlığında çocuklara sorun olarak anlatılacak.

POZİTİVİZM DE PROBLEM

Aynı konu başlığı altında “pozitivizm” de inanç problemi olarak kabul edildi. Bilimsel bilgide deneyi ve gözlemi öncelleyen, teoloji ve metafizik konularını bu kapsamın dışında tutan pozitivizm de, yeni müfredatta inanç problemi kapsamına alındı. Felsefe dersinde öğrencilerden, A. Comte’un “Pozitif Anlayış Üzerine Konuşmalar” eserinden alınan bir metinden hareketle filozofun bilginin sınırları konusundaki düşünceleri analiz etmeleri istenirken, Dini Bilgiler dersinde de bunu bir inanç sorunu olarak öğrenecek. Ders kapsamında ayrıca, sekülerizm ve pozitivizm kavramları ile birlikte inanç problemleri olarak çocuklara “deizm, agnostisizm, ateizm, nihilizm, satanizm, reenkarnasyon ve sahte peygamberlik” kavramları anlatılacak.

FELSEFE YÜZEYSELLEŞTİ

Din derslerindeki MEB’in bu yaklaşımının yanında çocuklara diğer düşünce sistemlerini aktaracak felsefe dersleri de yüzeyselleştirildi. Eski müfredatta yer alan “Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Din Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi” gibi üniteler kaldırılarak yeni müfredatta felsefe eğitimi dönemsel olarak işlenme yoluna gidildi.

Bu kapsamda, çocukların Bilgi Felsefesi ünitesinde doğruluk-gerçeklik arasındaki farkı, Varlık Felsefesi ünitesinde metafizik ile ontoloji hakkında bilgi alması, insanın varlık olarak evrendeki yerini, Ahlak Felsefesi ünitesinde erdem-yaşam ilişkisi, özgürlük sorumluluk ilişkisini, Din Felsefesi ünitesi kapsamında din ve akıl ilişkisi, Tanrı hakkındaki görüşlerin temel özellikleri konularıyla dinin ne anlama geldiği, din ile felsefe arasındaki benzerlik ve farklılıklar, teoloji ve felsefe ilişkisi gibi konular ve Siyaset Felsefesi ünitesinde de devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı, birey-devlet ilişkisi konularının başlı başına tartışılması müfredattan çıkarıldı.

Yeni eğitim programında Felsefe Dersi, ilkçağ felsefesi, ortaçağ felsefesi, Rönesans ve 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi, çağdaş felsefe gibi ünitelere bölündü. Bu kapsamda bazı filozofların eserlerinden seçilecek metinler ile konular birbirinden ayrıştırılarak dönemsel olarak ele alındı. (HABER MERKEZİ)
 

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2017 09:21
www.evrensel.net