Anayasa değişikliği teklifinin 2 maddesi daha kabul edildi 

Anayasa değişikliği teklifinin 2 maddesi daha kabul edildi 

Anayasa Komisyonu'nda, değişiklik teklifinin, 'Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri' ile 'cezai sorumluluğunu' düzenleyen 2 maddesi kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin, 'Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinde değişiklik öngören' 9. maddesi, AKP'nin kabul edilen önergesi doğrultusunda bazı değişikliklerle kabul edildi

Önergeyle, Cumhurbaşkanının üst düzey kamu yöneticilerini atayacağı ve görevlerine son vereceği bölümüne; 'bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyeceği' hükmü eklendi. 

Teklifin, 'Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek' cümlesinin başına 'TBMM adına' ibaresi eklenerek, Cumhurbaşkanının TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı'nı temsil etmesi hükmü getirildi. 

Maddeye göre, Cumhurbaşkanı devletin başı olacak ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına ait olacak. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek; anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis'e mesaj verecek. Teklife göre, Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açacak. 

CUMHURBAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILABİLECEK

Teklifin, 'Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu' düzenleyen 10. maddesi de kabul edildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. 

Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşecek ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığı'na sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek. Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurul'da görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması üç ay içerisinde tamamlanacak, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanacak. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.(HABER MERKEZİ)
 

www.evrensel.net