Hakim ve savcı adaylarının eğitimlerinde değişiklik

Hakim ve savcı adaylarının eğitimlerinde değişiklik

Hakim ve savcı adaylarının eğitimi ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Eğitim sonunda yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınavda olacak.

Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğin adına “sözlü sınav” ibaresi de eklendi.

Yapılan değişikliğe göre, yönetmelik hükümleri yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınavın da usul ve esaslarını belirleyecek. Değişikliğe göre, yazılı sınav kurulunun başkan ve üyeleri, Türkiye Adalet Akademisinde ders veren öğretim görevlileri arasından başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından seçilecek. Yazılı Sınav Kurulu Başkanının toplantılara katılamaması durumunda yerine mesleki olarak en kıdemli asıl üye vekâlet edecek. Asıl üyelerden birisinin mazeret nedeniyle toplantılara katılamaması veya Yazılı Sınav Kurulu Başkanına vekalet etmesi halinde mesleki olarak en kıdemli yedek üye Yazılı Sınav Kuruluna iştirak edecek. Yazılı sınav süresi, sınavda uyulacak kurallar ve puan hesaplama esasları, yazılı sınav tarihinden en geç bir önce Akademinin internet sitesinden duyurulacak.  Adaylar yazılı sınav saatinden yarım saat önce sınav salonuna alınacak ve yazılı sınav soruları sınav görevlileri tarafından adayların önünde açılarak, dağıtılacak.

Adaylardan haklı bir nedenle yazılı sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri konunun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç beş iş günü içinde başkanlığa bildirilecek. Mazereti başkan tarafından haklı görülen adayların yazılı sınavı belirlenen günde yapılacak.

ÖZGÜVEN DE SÖZLÜ SINAV KONUSU OLACAK

Sözlü Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Personel Genel Müdürü, Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu tarafından Akademide ders veren öğretim elemanları arasından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşacak. Başkanın veya Bakanlıktan katılan kurul üyelerinden herhangi birinin toplantılara katılamaması durumunda yerine vekalet eden kurula katılır ve Başkana vekalet eden kurula da başkanlık eder. Sözlü Sınav Kurulu Başkanı, sınav tarihini ve yerini belirleyerek, sınavın düzenli şekilde yürütmesini sağlamaktan sorumlu olacak.

Sözlü sınav kurulu ise sınavın değerlendirmesini ve puanlamasını yapacak. Kurul, sınavın tutanaklarını düzenleyerek, evrakları başkanlığa teslim edecek ve sonuçlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlayacak.

Sözlü sınav, Başkan tarafından belirlenen tarihte ve yerde yapılacak. Sözlü sınavın yeri ve zamanı sınav tarihinden 15 gün önce Eğitim Merkezinin ilan panosu ile Akademinin internet sitesinde ilan edilir edilecek. Sözlü sınav, eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi, mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği, özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarının mesleğe uygunluğu, konularını kapsayacak.

70 PUAN ALANLAR SÖZLÜ SINAVA GİREBİLECEK

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav soruları, sözlü sınav kurulu üyeleri tarafından adaya doğrudan yöneltilecek. Sözlü sınavda,  eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisi 30, mesleki yeterliliği, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade etme yeteneği 30, özgüveni, temsil kabiliyeti ve davranışlarının mesleğe uygunluğu 40 puan olmak üzere, yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Eğitim sonunda başarılı sayılmak için, yazılı sınav puanının yüzde 60 ile sözlü sınav puanının yüzde 40’nın toplamının en az 70 olması şart olacak. Sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilerek, kurulu tarafından imzalandıktan sonra Başkanlıkça, Akademinin internet sitesinde başarı listesi, başarısız olanlar ile ilan edilecek. Adaylardan haklı bir sebeple sözlü sınava giremeyenler, mazeret olarak ileri sürdükleri konunun ortadan kalktığı günden itibaren durumlarını en geç 5 iş günü içinde Başkanlığa bildirecek. Mazereti sınav kurulu tarafından haklı görülen adayların sözlü sınavı, Başkan tarafından belirlenen günde yapılacak. (ANKA) 

www.evrensel.net