OHAL'in ardından 'kara para aklama' düzenlemesi gündemde

OHAL'in ardından 'kara para aklama' düzenlemesi gündemde

AKP hükümeti tepkiler üzerine geri çektiği kara para düzenlemesini OHAL sonrasında yeniden Meclis gündemine getirdi.

Sultan Özer
Ankara

Darbe girişimi, AKP’nin ‘kara para aklanacak’ eleştirilerine yol açan düzenlemede ısrarını engelleyemedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” adı verilen yasa teklifi ile AKP sermayenin ödemediği vergilere, sosyal güvenlik primlerine yeni bir af getirirken, bir yandan da yurt dışındaki “para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının” Türkiye’ye getirilmesinin yolunu açıyor. Böylece yurt dışında elde edilen ve kaynağı bilinmeyen zenginliklerin Türkiye’ye getirilmesinde nereden bulunduğunun, kaynağının ne olduğunun araştırılması engellenmiş olacak. 

AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç ve Mustafa Elitaş tarafından verilen yürürlük ve yürütme maddeleri ile 14 maddelik, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması” yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda. 

YAPILANDIRMANIN KAPSAMI

Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait alacakların yeniden yapılandırılmasını getiren yasa teklifinde, “vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar” yeniden yapılandırılıyor. 

YABANCI SERMAYE İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Kısa sürede görüşülerek yasalaştırılması planlanan yasa teklifinin gerekçesinde, 10. Kalkınma Planı’na atıfla, bu kapsamda yatırımların, istihdamın artırılması, üretimin teşvik edilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve ülkenin cazip bir yatırım merkezi haline getirilmesi amacına vurgu yapılıyor. 

“Yatırım ortamının iyileştirilmesi suretiyle, ülkemizin uluslararası yatırımlar açısından cazibe merkezi haline gelmesinin sağlanması yanında, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamlılığının da sağlanması gerekmektedir” denilen gerekçede, bu amaçla, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılacağı, ödenmeyen borçlara taksit imkanı getirileceği, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılacağı, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeden çözümleneceği ve en önemlisi de ‘bazı varlıkların’ milli ekonomiye kazandırılacağı vurgulanıyor. 

HANGİ VARLIKLAR MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK?

“Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması” başlıklı teklifin 7. maddesindeki muhalefetin “kara paranın aklanması” olarak değerlendirdiği düzenleme, daha önce “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” adı verilen tasarı ile getirilmiş, tepkiler üzerine tasarıdan çıkarılmıştı. 

Şimdi yeniden getirilen bu düzenlemenin kapsamı oldukça geniş. 7. maddede yapılan bu düzenlemenin gerekçesinde, “yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının, Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve varlıklarını Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıklarına serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan sağlanmaktadır” deniyor. Üstelik bu varlıkların başkasının nam veya hesabına Türkiye’ye getirilmesine de imkan sağlanıyor.

www.evrensel.net