'İnsanlık suçu' 2B tasarısı yasalaştı

Hükümet bir kez daha meslek odaları, sendikalar ve yaşam savunucularının uyarılarını dikkate almayarak 2B olarak adlandırılan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısını meclisten geç

Yasa ile Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi öngörülüyor.

2B'YLE İLGİLİ İTİRAZLAR NELER?

2B olarak adlandırılan tasarıya Şehir Plancıları Odası'ndan Tarım Orkam-Sen'e, Ziraat Mühendisleri Odası'ndan milletvekillerine birçok kesim tepki göstermişti.

ŞPO: EMEKÇİLER BORÇLANDIRILARAK DAHA DA YOKSULLAŞTIRILACAK

Şehir Plancıları Odası Başkanı Necati Uyar,  ilgili kesimlerin görüş, öneri ve eleştirileri alınmadan yapılan tasarıların yapılacak uygulamalarla kentleri plansızlığa ve karmaşaya sürükleyeceğini kaydetmişti.

Orman Kanununun 2B maddesinde anılan orman dışına çıkartılan alanların kentlere yakın olan bölümlerinin genel olarak kaçak yapılar olduğunu belirten Uyar, 2B arazilerin bulunduğu bölgelerde yer alan, büyük bölümü riskli yapı niteliğinde olan yerlere “fiili durumlarına uygun” olarak tapu ve hatta “kat mülkiyeti tapusu” verilmesinin bir çelişki olduğunu ifade etmişti. Uyar, geçmiş yıllarda 2B arazilerinde parsel satın alarak ev yapan, varını, yoğunu bir ev yapmak için çabalayan emekçilerin, yeni yapılacak yasal düzenleme ile bulunduğu parseli bu kez de devlet eliyle satın almak durumunda kalacağına dikkat çekti.

Uyar, tasarının bu haliyle yasalaşmasının, emekçilerin borçlandırılarak daha da yoksullaştırılması anlamına geldiğini belirtmişti.

ZMO: TÜRKİYE PARSEL PARSEL SATIŞTA

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer de Meclise sunulan orman vasfını yitirmiş 2B arazileri tasarısıyla ilgili hükümetin, sadece 2B arazilerini değil, Hazineye ait tarım arazilerini de satışa çıkarmayı amaçladığını ileri sürerek, “Türkiye parsel parsel satışta” demişti.

ARAZİ İŞGALCİLİĞİNİ ÖZENDİRİYOR

Tuncer, “Adıyla çelişir biçimde ‘orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi’ ile ‘yeni orman alanlarının oluşturulması’ işlemlerinin geçiştirildiği tasarı, başta ‘2B arazileri’ olmak üzere Hazineye ait tarım arazilerinin üzerindekilere satılmasının önünü açarak, arazi işgalciliğini özendirmektedir” uyarısında bulunmuştu.

3 MİLYON DÖNÜM ARAZI RANT KAPISI OLACAK

Tuncer, “Tasarının ‘Tanımlar’ başlığı altında yer verilen 2. maddesinin ‘f’ bendinde; ‘2B arazileri’ de ‘Gecekondu veya kentsel dönüşüm projeleri uygulanacak alanlar’ arasında sayılmış; üstelik bu projeleri yapabilecekler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra TOKİ ile ilgili büyükşehir ve öteki belediyelere de yer verilmiştir” demişti.

Tuncer şöyle devam etti: “Böylece, siyasal iktidara, özellikle henüz yapılaşmamış ve tarımsal amaçlarla da kullanılmayan yaklaşık 3 milyon dönüm 2B arazisinde yeni rant alanları yaratma olanağı sağlanmıştır.”

YAĞMA YASALAŞTI

Tarım Orkam Sen de AKP'nin düzenlemeyi orman köylülerini kalkındırmak için yaptığını” iddia etmesinin tamamen aldatmaca olduğunu vurgulamıştı. Yasa tasarısındaki en büyük tehdidin  2/A olarak tarif edilen, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler hükmüne dikkat çekilen açıklamada, böylelikle istenildiğinde bir ormanlık alanın “orman olarak muhafazasında yarar görülmediği” gerekçesiyle yağma ve talana açılabileceğine vurgu yapılmıştı.

Yasa tasarısıyla “Ormanlık alanlardaki şimdiye kadar yapılan yasa dışı yağma bundan sonra yasal mevzuata kavuşmuş olacaktır” denilmişti.

TÜZEL: İNSANLIK SUÇU

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Meclis'te yaptığı basın açıklamasıyla Meclis Genel Kurulunda görüşülen  2/B tasarısının “yeni bir insanlık suçu” olduğunu söylemişti. Levent Tüzel yasayı “yağma ve talan yasası” diye tanımlamıştı.

Tasarı ile orman alanlarının tahrip ve talan edildiğini belirten Tüzel, ekosistemin ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Tüzel, 17 bin orman köyünde yaşayan 9 milyonu doğrudan ilgilendiren düzenlemenin; doğrudan tüm ülkenin geleceğini tehdit ettiğini ve Tarım Orkam Sen ve TMMOB gibi sendika ve meslek örgütlerinin görüşlerinin de dikkate alınmadığını söylemişti.

Amacın, orman köylüsünün desteklenmesi ve yeni orman alanlarının oluşturulması değil Bakanlık eliyle yandaş belediye ve bazı müteahhitleri kalkındırmak, ucuz arsa temin etmek olduğunun altını çizen Tüzel, şu ana kadar 1 milyon 337 bin hektar alan satıştan, toplamda 3 milyon dönüm 2/B arazinin ranta açıldığını hatırlatmıştı.

Yoksul köylülerin yüzde 50 bedel karşılığında tarım arazilerini satın almasının mümkün olmadığını söyleyen Tüzel, düzenlemenin, orman köylüleri için yeni tarım alanları açmak değil, bulundukları yerden kovulmak anlamına geldiğini söylemişti. (HABER MERKEZİ)


YASA KAĞIT ÜZERİNDE NE DİYOR?

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle: Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy halkının yerleştirilmesi ve orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

TASARRUFA GEÇME

Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden; 2/A alanları, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi için Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün,2/B alanları, bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığının tasarrufuna geçecek.

NAKİL, KAMULAŞTIRMA, ISLAH, İMAR, İHYA VE TESCİL İŞLEMLERİ

Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan ve yerinde kalkındırılmaları mümkün görülmeyen köyler halkının başvurusu üzerine veya bulundukları yerlerden orman rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu bulunan köyler halkının resen 2/A alanlarına, bu mümkün olmadığı takdirde diğer yerlere kısmen veya tamamen nakline ve yerleştirilmelerine ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilecek. Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen bu köylerle ilgili iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar; baraj veya gölet rezervuar alanları ile içme suyu maksatlı barajların mutlak koruma alanlarında, askeri yasak bölgelerde, deprem veya erozyon ya da heyelan tehlikesi bulunan alanlarda kalmaları sebebiyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının iskanlarının temini için, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.

YENİDEN ORMAN OLARAK İHDAS EDİLECEK YERLER

2/B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi Orman Genel Müdürlüğünce teklif edilen yerler, Maliye Bakanlığınca bu Genel Müdürlüğe tahsis edilecek.

Bu yerler üzerindeki muhdesat, Orman Genel Müdürlüğünce 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırılacak, Nakline ve yerleştirilmesine karar verilen veya bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının nakledilmesi sonucunda boşaltılan orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılacak. 2/A alanlarından amacı doğrultusunda değerlendirilemeyeceği veya bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu bulunan Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köy ve mahalle halkının iskanlarının temini için kullanılamayacağı anlaşılan yerlerle ilgili bu uygulama, Orman Genel Müdürlüğü tarafından resen iptal edilerek bu yerler orman vasfıyla Hazine adına tescil edilecek.

HAK SAHİBİ, BAŞVURU VE DOĞRUDAN SATIŞ

2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için suresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu Kanuna göre hak sahibi sayılacak. Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde yetmişi olacak. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde on oranında indirim uygulanacak ve bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek. Peşinat alınmadan yapılan taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla dört yılda sekiz eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.

2/A VEYA 2/B BELİRTMELERİNİN TERKİNİ VE İADE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

İlgililer tarafından idareye başvurulması ve idarece bu başvuru üzerine veya resen yapılan inceleme ve araştırma sonucunda doğruluğu tespit edilmesi halinde; Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına oluşturulan ve tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlardan Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2/A veya 2/B belirtmesi bulunan veya konulan taşınmazların tapu kayıtları bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek ve tapu kütüklerindeki 2/A veya 2/B belirtmeleri terkin edilerek tescilleri aynen devam edecek aynı gerekçeyle bu nitelikteki taşınmazlar hakkında dava açılmayacak, açılan davalardan vazgeçilecek. DAVALAR 2/A alanları için orman sınırları dışına çıkartma ile orman sınırlandırması ve tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve acılan davalar bu Kanuna göre yapılacak işlemleri durdurmayacak. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyecek. Bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar davacılar lehine sonuçlandığında bu taşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılacak.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Hazineye ait tarım arazilerinin; 31/12/2011 tarihi itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı sureyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler bu maddeye göre hak sahibi sayılacak. Doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişi olacak.

YILLIK EŞİT TAKSİTLERLE FAİZSİZ OLARAK TAHSİL EDİLECEK

2A alanlarına nakline ve yerleştirilmesine karar verilen ve halen işlemleri devam eden orman içi veya bitişiği köyler halkına ilişkin iskan işlemleri, Orman ve Su işleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken yürütülecek. Bu köyler halkının yeni iskan edileceği alanda hak sahiplerine verilecek bina, arsa ve arazilerin bedelleri peşin veya yirmi yıl içinde ve yıllık eşit taksitlere faizsiz olarak tahsil edilecek. Bu köyler halkından hak sahibi olanlardan anlaşma yapanların nakledildikleri Devlet ormanı içinde veya bitişiğinde kalan taşınmazları ile bunların karşılığı olarak yerleştirilecekleri yerlerden kendilerine iskanen verilecek taşınmazların tapudaki devir ve tescil işlemleri karşılıklı olarak yapılacak. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net