G?NL?K

 • Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K) ?ocuklar i?in web sayfas? haz?rlad?. ?ocuk odas? ?eklinde tasarlanan sayfaya s?rekli dola?an bir k?pek yerle?tirilmi?ti.


  Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K) ?ocuklar i?in web sayfas? haz?rlad?.
  ?ocuk odas? ?eklinde tasarlanan sayfaya s?rekli dola?an bir k?pek yerle?tirilmi?ti.
  Ancak baz? RT?K ?yeleri, Yarg?tay karar?nca evde k?pek beslenemeyece?ini s?yledi.
  Bunun ?zerine odada dolanan k?pek ?st Kurul karar?yla kap? d???na ??kart?larak pencereden g?r?necek bi?imde bah?eye sal?nd?!
  Ama hayvanseverlik ?lmemi?ti.
  D??ar? at?lan k?pe?in yerine bir kedi animasyonu kondu!
  Evin i?inde k?pek beslenemeyece?ine ili?kin mahkeme karar?n? animasyon k?pe?e uyarlamak ba?ar?s?n? g?steren ?yelere ?duyarl?l?klar?ndan ?t?r?? ne kadar te?ekk?r edilse azd?r elbette!
  Tabii bu karar? art?k televizyonlardaki program ve filmlere de uygulamalar? zorunlu oldu!
  Kendi sitesindeki animasyon k?pe?i kap? d???na atanlar?n, filmleri, dizileri, programlar? yak?ndan takip edip ev i?inde beslenen k?pek tespit ettiklerinde, kap? d??ar? ettirmeleri ?art.
  Yoksa ayn? olay kar??s?nda iki farkl? uygulama olur ki, bu adalet ve e?itlik ilkesiyle ba?da?maz!
  E?er bundan b?yle herhangi bir filmde, dizide ya da programda, evin i?ersinde dolanan bir k?pek g?r?rse vatanda?, RT?K?e sorar,
  ?Karde?im bu k?pe?in torpili mi var da evin i?ersinde dolan?yor??
  Bu durumda da ?st kurul zorda kal?r!
  ***
  O zaman ?st Kurul ?yelerine sormak laz?m.
  Yar?n ?b?r g?n bir Amerikan filminde evin i?ersinde k?pek g?rd???n?zde ne yapacaks?n?z?
  Filmi durdurup k?pe?i d??ar? m? atacaks?n?z?
  Ya da makaslayacak m?s?n?z?
  Bu meselenin bir k?sm?yd?.
  Di?er k?sm? ise, evden d??ar? at?lan k?pe?in durumu.
  Buradan ?st kurul ?yelerine soruyoruz:
  K?pe?i bah?eye att?n?z;
  Peki, onu bir a?aca, bir yere ba?lad?n?z m??
  Yoksa ba??bo? mu b?rakt?n?z?
  Evet, bak?n bunlar ?nemli hususlar.
  Ya k?pek, web sitesine girmek isteyen ?ocuklara sald?r?r?
  Hatta ge?inden olsun, bir ?ocu?u ?s?r?rsa, ne olacak?
  ?yleyse, bize sanal k?pe?iniz kuduz a??s? oldu mu, olmad? m?, belgelerini g?steriniz!
  Bu kadar da yetmez.
  Koruyucu ?nlemler alacak?
  K?pe?i bah?ede ba??bo? b?rakamayacak?
  Bir tarafa ba?layacaks?n?z!
  Bu da yetmez.
  Web sitesinin giri?ine okunur ve dikkat ?eker b?y?kl?kte;
  ?Dikkat k?pek var, yakla?may?n!? yazacaks?n?z!
  Yoksa t?m sorumluluk size ait, kar??may?z ha!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net