E?itim hakk? i?in imza kampanyas?

Denizli Emek Gen?li?i, ?E?itim Hakk?m? ?stiyorum? kampanyas? ?er?evesinde Denizli?de karikat?r sergisi ve stand a?t?. Cando?an Park? ?n?nde a??lan standda, karikat?rist Sefer Selvi?nin e?itim sistemi ile ilgili karikat?rleri sergileniyor.


Denizli Emek Gen?li?i, ?E?itim Hakk?m? ?stiyorum? kampanyas? ?er?evesinde Denizli?de karikat?r sergisi ve stand a?t?. Cando?an Park? ?n?nde a??lan standda, karikat?rist Sefer Selvi?nin e?itim sistemi ile ilgili karikat?rleri sergileniyor. Ayr?ca Milli E?itim Bakanl????na g?nderilmek ?zere imza kampanyas? ve bro??r da??t?m? ger?ekle?tiriliyor. Bu hafta ba??ndan a??lan stand, cuma g?n?ne kadar a??k kalacak. Cumartesi g?n? de stand ?n?nde yap?lacak bas?n a??klamas? ile kampanya sonucu duyurulacak.
?mza kampanyas?na kat?lan ??renciler ve veliler, e?itim sisteminden memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Dershaneye devam eden Osman Mumcu, e?itim sisteminin yanl??lar?n? d?zeltmek i?in m?cadele etmenin ?nemine de?inirken; bir ba?ka dershane ??rencisi Altu? Ak?il, e?itimin ticarile?tirilmesinden yak?nd?.
Lise ??rencisi Gamze, s?nav yo?unlu?u nedeniyle sosyal aktivitelere zaman ay?ramad?klar?n? belirterek, geleceklerinin 3 saatlik ?SS?ye ba?lanmas?n? ele?tirdi.
E?itimci Mehmet G?rel, ?niversitelerde nitelikli, kendine g?venen, ?retken ve yarat?c? ??retmenler yeti?tirilmesi ve kal?c? e?itim politikalar? olu?turulmas?n? talep ederken; ??renci velisi Co?kun Yava?, e?itimin y?k?n?n velilerin s?rt?na y?k?lmas?ndan ?ikayet?i oldu.
?smail Afacan
www.evrensel.net