??ra rengini belli etti

17. Milli E?itim ??ras??n?n ikinci g?n ?al??malar?nda ??ra d?zenleyicileri as?l niyetlerini ortaya koydu. Orta??retim sorunlar?n?n tart???laca?? komisyon ?al??mas?, bunun yerine katsay? sorununa odaklan?rken, ikinci g?n ??leden sonra yap?lan oylamada, 4 ret oyuna kar??l?k, 64 oyla katsay?lar?n kald?r?lmas? kararla?t?r?ld?.


17. Milli E?itim ??ras??n?n ikinci g?n ?al??malar?nda ??ra d?zenleyicileri as?l niyetlerini ortaya koydu. Orta??retim sorunlar?n?n tart???laca?? komisyon ?al??mas?, bunun yerine katsay? sorununa odaklan?rken, ikinci g?n ??leden sonra yap?lan oylamada, 4 ret oyuna kar??l?k, 64 oyla katsay?lar?n kald?r?lmas? kararla?t?r?ld?.
?a?da? Ya?am? Destekleme Derne?i (?YDD) Ba?kan? T?rkan Saylan ve E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er oylamaya tepki g?sterdi. E?itim Sen olarak ??ra ?al??malar?ndan ?ekildiklerini a??klayan Din?er, ??ran?n bindirilmi? ve her ?eyi ?nceden haz?rlanm?? oldu?unu s?yledi.
??ran?n devam etti?i Ba?kent ??retmenevi ?n?nde d?n bas?n toplant?s? yapan Din?er, komisyonlar?n, ba??ndan beri antidemokratik bir yap?yla ?al??t???n? belirterek, bu y?zden komisyon ?al??malar?ndan ?ekildi?ini ifade etti. Din?er, komisyonlar?n bakanl?k b?rokratlar? ve siyasi iktidar ile ayn? anlay??ta olanlarca dolduruldu?unu belirterek, ?niversitelerden ?a?r?lanlar?n b?y?k b?l?m?n?n de AKP ile ayn? siyasi yakla??ma sahip insanlardan se?ildi?ini bildirdi. Komisyon ?al??malar?n?n orta??retimin yak?c? sorunlar?na odaklanmas? i?in ?aba harcad???n? dile getiren Din?er, bilin?li olarak ??niversiteye giri? sistemi? ?zerinden tart??malar?n y?r?t?ld???n? ve bunun sonucu olarak, di?er komisyonlarda olmayan ?ekilde bir oylamaya gidildi?ini ifade etti. Din?er, katsay?lar?n kald?r?lmas? y?n?nde yap?lan oylaman?n iptali i?in ??ra Genel Sekreterli?i?ne bir ?nerge verdiklerini de duyurdu.
?te yandan CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal da, d?n bir a??klama yaparak, ?ura?da ya?ananlara tepki g?sterdi. Baykal, ?Bug?nk? ?uran?n hedefi, amac?; maalesef e?itimi, kendi siyasi bekleyi?lerine g?re, yeniden yap?land?rmak, ?ekillendirmektir? a??klamas?nda bulundu.
Herkes ?ikayet?i
Bu arada, ??ra toplant?lar?na az say?da ??rencinin kat?ld??? g?zlendi. ??raya kat?lan ??rencilerden, T?rk Telekom Anadolu Teknik Lisesi 10. s?n?f ??rencisi Sinem Aky?n, ?niversiteye ge?i?te ?ok fazla sorun ya?ad?klar?n? vurgulad?.
?K?reselle?me ve AB S?recinde T?rk E?itim Sistemi? ana ba?l?kl? komisyona ba?l? olarak kurulan ?E?itimde Nitelik? alt komisyonunda s?z hakk? alan Atat?rk Anadolu lisesi ??rencisi Bikem ?nce ise ??retmenlerin yetersizliklerini ele?tirdi.
?niversiteye Giri? Alt Komisyonu?nda konu?an Kars Merkez ?ehitler Mahallesi Muhtar? ?smet Y?lmaz k???k illerin ya?ad??? olanaks?zlara dikkat ?ekti. Y?lmaz, ?Sizin yedi?iniz her ?eyi biz de yiyoruz, sizin giydiklerinizi giyiyoruz, sizin bindi?iniz otomobillere biniyoruz. Ancak Kars?ta sizin ald???n?z e?itimi alam?yoruz. ??nk? e?itim, ?lkenin her yerinde e?it de?il? dedi.
??SS?nin topluma maliyeti b?y?k?
??rada, ??SS ve katsay? tart??malar?n?n? yap?ld??? komisyon ?al??malar?nda konu?an ODT? E?itim Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Ali Y?ld?r?m, ?SS?nin topluma maliyetinin ?ok fazla oldu?unu kaydetti. Prof. Dr. Ali Y?ld?r?m, mesleki e?itimin sorunlar?n?n da eskiden beri var oldu?unu, t?m sorunu katsay? konusuyla ili?kilendirmenin do?ru olmad???n? ifade etti. Y?ld?r?m, sadece ?SS puanlar? odakl? bir sistemin ?niversiteye giri?te kullan?lmas?n?n yanl?? oldu?unu s?yledi. Temel sorunun niteli?in d??mesi oldu?unu dile getiren Y?ld?r?m, y?nlendirmelerde yap?lmas? gerekenler konusunda b?y?k eksiklikler oldu?unu vurgulad?.
www.evrensel.net