Telekulak davas? yeniden

Kamuoyunda ?telekulak davas?? olarak bilinen davada Yarg?tay mahkemenin verdi?i beraat karar?n? bozdu.


Kamuoyunda ?telekulak davas?? olarak bilinen davada Yarg?tay mahkemenin verdi?i beraat karar?n? bozdu.
1998 ve 1999 y?llar?nda, d?nemin Ankara Emniyet M?d?r? Cevdet Saral ile yard?mc?lar? Osman Ak, Zafer Akta?, Mahmut ?orumlu ve 34 polisin, ?Ankara Emniyeti?nin 8?inci kat?nda, Emniyet Genel M?d?rl????n?n bilgisi ve onay? d???nda, istihbarat y?netmeli?ine ayk?r? olarak, ikinci bir dinleme odas? tesis ettikleri, mahkeme karar? olmaks?z?n, ?ok say?da telefonu dinlettikleri? m?fetti?ler taraf?ndan saptanm??t?. Skandal?n ortaya ??kmas?yla zanl?lar?n, ?baz? dinleme bilgilerini bilgisayar hard diskinden sildikleri, ?st d?zey devlet y?neticileri ile baz? kurum, kurulu? ve ki?ilere ait telefonlar? hizmet amac? d???nda ve mevzuata ayk?r? olarak detay sorgulamaya tabi tuttuklar?? da tespit edilmi?ti.
M?fetti?ler taraf?ndan 31 A?ustos 1999?da haz?rlanan raporda, dinleme merkezinde, May?s 1998-May?s 1999 tarihleri aras?nda 963 ki?inin yasad??? dinlendi?i vurgulanm??, dinlenenler aras?nda Cumhurba?kanl???, Ba?bakanl?k, Genelkurmay GES ?stasyonu, Milli Savunma Bakanl???, MGK, bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, belediye ba?kanlar?, b?y?k holding patronlar?, Emniyet Genel M?d?r?, ?stanbul Emniyet M?d?r?, Emniyet Genel M?d?rl??? ?stihbarat Daire Ba?kanl???, sendikalar, siyasi partiler ve derneklerin telefonlar?n?n da oldu?u tespit edilmi?ti. Polisler hakk?nda l?zum-u muhakeme karar? verilerek, Ankara 20?nci Asliye Ceza Mahkemesi?nde dava a??ld?. Bu davada, Akta??a, ?g?revini k?t?ye kulland???? gerek?esiyle alt? ay hapis cezas? verilip ertelendi. Saral, Ak, Akta? ve ?orumlu?nun aralar?nda bulundu?u 21 polis hakk?nda ise?g?revini k?t?ye kullanmak? su?undan 3 aydan ?? y?la kadar hapis istemiyle K?r?kkale 2?nci Asliye Ceza Mahkemesi?nde dava a??ld?. Mahkeme 27 May?s 2003?te ise Cevdet Saral, Osman Ak, Zafer Akta? ve Mahmut ?orumlu hakk?nda, ?delil yetersizli?i? gerek?esiyle ?beraat? karar? vermi?ti. Muhabirimiz Sultan ?zer, manevi tazminat davas?n?n yan? s?ra m?dahillik talebinde bulunmu?, ancak talebi mahkemece dikkate al?nmam??t?. Karara itiraz eden ?zer?in temyiz ba?vurusuna ?bozma karar?? ??kt?. Yarg?tay karar?nda, mahkemenin m?dahillik konusunda herhangi bir karar vermeden beraat karar? vermesini usule ayk?r? buldu. Mahkemenin, beraat karar? verirken davaya ayr? bir esas numaras? vermesinin de hukuka ayk?r? oldu?u ve beraat karar?n? hukuken ?yok sayd???? vurguland?.
www.evrensel.net