Utan? duvar?na protesto

Mazlum-Der ?yeleri, Utan? Duvar? Haftas? kapsam?nda, Filistinlilere kar?? ?r?len duvar? ve ya?at?lan zulm? yapt?klar? me?aleli eylemde protesto ettiler. Me?aleler yakarak ?nceki ak?am Y?ksel Caddesi?nde toplanan Mazlum-Derlilere, ?HD ve T?keticiler Birli?i y?neticileri de destek verdi.


Mazlum-Der ?yeleri, Utan? Duvar? Haftas? kapsam?nda, Filistinlilere kar?? ?r?len duvar? ve ya?at?lan zulm? yapt?klar? me?aleli eylemde protesto ettiler. Me?aleler yakarak ?nceki ak?am Y?ksel Caddesi?nde toplanan Mazlum-Derlilere, ?HD ve T?keticiler Birli?i y?neticileri de destek verdi. Eylemde konu?an Mazlum-Der Ankara ?ube Ba?kan Yard?mc?s? Ali Dalaz, uluslararas? hukuku tan?mayan ?srail?in, Filistin topraklar?n? i?gal ederek, insanl?k dramlar?n?n ya?anmas?na ve zulme devam etti?ine dikkat ?ekti.
L?bnan?a gittiler
Siyasi parti ve kitle ?rg?t? temsilcileri 16-19 Kas?m tarihleri aras?nda L?bnan?da yap?lacak olan L?bnan halk?yla uluslararas? dayan??ma konferans?na kat?lacaklar?n a??klad?lar. Aralar?nda EMEP, SDP, ESP, H?C??nde bulundu?u ?ok say?da kurum, ?nceki ak?am yapt?klar? bas?n a??klamas?yla L?bnan halk?yla dayan??ma amac?yla yap?lacak olan konferansa kat?lacaklar?n? ifade ettiler. Yap?lan a??klamada konferans?n amac?n?n L?bnan halk?n?n i?gal kar??t? m?cadelesini desteklemek; ve L?bnan, Filistin, Suriye ve b?lgeden i?galci g??lerin ??kar?lmas?n?n yollar?n? tart??mak oldu?u s?ylendi. D?n ??le saatlerinde Beyrut?a gitmek i?in yola ??kan heyet, d?rt g?n boyunca konferans ?al??malar?na kat?lacak.
www.evrensel.net