Sendikac?lar neyi bekliyor?

Merhaba is?i arkadaslar. Biz metal i?koluna ba?l? Alkom Al?minyum Fabrikas??nda ?al??an i??ileriz. Patronlar?n senelerdir yapt?klar?; k?r etmiyoruz, iflas ediyoruz, i? yok, ufalmaya gidece?iz gibi s?ylemlerle amac? i??inin, k??? nas?l ge?irece?i, evine ekme?i nas?l g?t?rece?i, kiray? nas?l ?deyece?i ?ocuklar?na ne s?yleyece?i d???nda s?rf kendi k?r?n? d???n?p i??iyi kap? d??ar?ya atmakt?r.


Merhaba is?i arkadaslar. Biz metal i?koluna ba?l? Alkom Al?minyum Fabrikas??nda ?al??an i??ileriz.
Patronlar?n senelerdir yapt?klar?; k?r etmiyoruz, iflas ediyoruz, i? yok, ufalmaya gidece?iz gibi s?ylemlerle amac? i??inin, k??? nas?l ge?irece?i, evine ekme?i nas?l g?t?rece?i, kiray? nas?l ?deyece?i ?ocuklar?na ne s?yleyece?i d???nda s?rf kendi k?r?n? d???n?p i??iyi kap? d??ar?ya atmakt?r.
Bug?n ayn? s?ylem ve uygulamalarla bizim i?yerimizde de 50?ye yak?n i??i ??karacaklar?n? ilan ettiler. ?u ana kadar 20 arkada??m?zla birlikte i?ten ??kar?ld?k. ??ten at?lmalar?, i??i temsilcileriyle at?lacak i??ilere duyurdular. ???iler ?zerinde tedirginlik ba?lad?. Ekme?imizi kaybetme korkusu t?m i??ilerde ba?lad?. Bu olaylar do?rultusunda i??ilerle toplant? yap?ld?. Hi?bir i??i i?ten ??kar?lmayacak dendi. Sendika y?neticilerinin tutumu, ?nce g?n?ll?ler, sonra emekliler ??kar?lacakt?.
En k?t?s?yse 11 ayl?k ta?eron firmaya ba?l? ta?eron ve sendikal? i??ilerin sorgusuz ve sualsiz i?ten at?lmas?yd?. Ta?eron firmada 11 i??i ?al???yordu ben de o i??ilerden sendikal? olan?yd?m. G?n?ll? de?ilim, emekli de de?ilim gerek?eleri ta?eron firmay? kapat?yoruz demeleri. Bu do?rultuda sendika bir ?ey yapmad?. Zaten 11 ay ?nce ta?erona ge?irilirken de sendika sa??r ve dilsiz rol? oynad?. Bug?n geldi?imiz nokta 2?si s?zle?meli bayan i??iydi. 2 ay ?nceden s?zle?meyi feshedip do?ru d?zg?n haklar?n? vermeden i?ten att?lar ve pe?inden di?er sendikas?z i??ileri i?ten att?lar. ?nemli bir nokta da 17 ay ayn? ?at? alt?nda ?al??t???m?z halde k?dem tazminat?m?z? vermediler. 6 ay Alkom firmas?nda ?al??t???m?z g?r?l?yor. 11 ay da ta?eron firmada g?r?l?yoruz. Zaten her ?ey ?nceden hesaplanm??. Her zaman g?zleri bizim ekme?imizde olmu?tur. Genel merkez ve sendika y?neticileri rahat oturmalar?na devam etsinler. Sendikal? i?yerinde bu kadar sorun ya?an?rken onlar koltuk sevdas?na devam etsinler.
Art?k ne duruyorlar nerede s?n?f anlay??? ya hero ya mero yok art?k daha ?ok somut ?eylere ihtiyac?m?z vard?r. Harekete ge?in. B?t?n i??ilerin ??kar? birdir. Dili, dini, ?rk?, mezhebi ne olursa olsun i??inin eme?i s?m?r?l?yor. Ald???m?z ?cretler insanca ya?amam?za yetmiyor. AKP?nin ??kard??? i? yasalar? tamamen i??ileri k?lele?tirmi?tir. Sendikalar yetersiz kal?yor. AKP, IMF?ye u?akl?k yaparak b?t?n emek?ilerin eme?ini burjuvazi ve sermayeye pe?ke? ?ekiyor. IMF?nin iste?i asgari ?crete l5 YTL?lik zamm? kimseye taviz vermeden uygulad?. Bir an ?nce kapitalizme kar?? m?cadeleyi fabrikalarda ?rg?tleyerek kat?lmal?y?z. Emek sermaye ?eli?kileri s?rd??? m?ddet?e bizler ?eli?kiler i?erisinde bulundu?umuz ortamda, i??inin i??iye d??man olmas? gibi s?k?nt?lara d??eriz. Birbirimize g?venmek zorunday?z. Birlikte hareket etmeliyiz.
Ya?as?n s?n?f karde?li?i.
Metal Metin Mekanik B?l?m??nden at?lan i??iler
www.evrensel.net